Logo
Banner Banner Banner Banner
Banner

Formimi Fillestar

Formimi Fillestar
Banner

Formimi i Vazhduar

Formimi i Vazhduar
Banner

Aktiviteti i fundit

Aktiviteti i fundit

Rregullorja e provimit

Provimi i pranimit në Shkollën e Magjistraturës do të organizohet në dy faza.
                      
I Faza e parë e provimit të pranimit.                                               
 
 
 
Rregull I:
Faza e parë do të jetë fazë seleksionuese.Mënyra e testimit seleksionues do të jetë me shkrim dhe me një procedurë të hapur publike të shoqëruar me vlerësimin elektronik të përgjigjeve në prezencë të kandidatëve.
 
Aplikimi:
·         Kandidati duhet të ketë me vete vetëm dokumentin e identifikimit.
·         Materialet për zhvillimin e testimit do të jepen nga Shkolla e Magjistraturës.
·         Pajisjet e skanimit dhe të vlerësimit elektronik si dhe stafi teknik për përdorimin e tyre menaxhohet nga partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtar.
·         Fletët e përgjigjes së testimit do të jenë të gjitha të vulosura në pjesën e pasme.
 • Identiteti shënohet në përmbajtjen e përgjigjes sipas teknikës të shpjeguar paraprakisht nga stafi që bën vlerësimin elektronik. Emri u lexohet pjesëmarrësve në mënyrë publike para skanimit të fletës së përgjigjes së çdo pjesëmarrësi
 • Kohëzgjatja e testimit; 2 orë e 30 minuta.
 • Pas dorëzimit të fletëve të testimit do të bëhet skanimi i çdo flete dhe vlerësimi elektronik (scan-tron) në prani të pjesëmarrësve.
 
 
Rregulli II
Gjatë provimit, e gjithë salla do të jetë nën mbikëqyrjen e një grupi individësh të pavarur.
Studentët nuk duhet të flasin ose të japin e marrin asistencë nga njëri – tjetri apo nga të tjerë gjatë provimit, për asnjë lloj arsyeje.
 
Aplikimi:
 • Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, atëherë administratori i provimit vendos menjëherë përjashtimin e studentëve nga salla e provimit, si dhe deklarimin e provimit të tyre të pavlefshëm.
 • Në qoftë së një student merr ndihmë nga dikush të dy palët do të s’kualifikohen.
 • Monitorët do të jenë persona jo të përfshirë në sistemin gjyqësor shqiptar dhe jo me profesion juriste apo pedagoge të Shkollës së Magjistraturës. Ata do të jenë përfaqësues shqiptar dhe të huaj nga organizata me të cilat Shkolla e Magjistraturës ka pasur dhe ka marrëdhënie bashkëpunimi. Në qoftë se monitorohet do të vënë re shkelje sado të vogla të rregullave të provimit, ata do t’i kërkojnë studentëve që të lënë sallën menjëherë, si dhe do të njoftojnë administratorin e provimit.
 
 
Rregulli III
 
Modeli i tezës së provimit në fazën e parë do të jetë i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, ku përgjigjet jepen në mënyrë skematike pa fjalë sipas teknikës skan-tron.
 
Aplikimi: 
·         Provimi do të zhvillohet në të njëjtën sallë dhe do të vlerësohet elektronikisht po aty, në prani të pjesëmarrësve.
·         Përzgjedhja e tezës së testimit nga fondi i gjithë pyetjeve të përgatitura do të bëhet nga vetë kandidatët para fillimit të testimit seleksionues dhe fotokopjohet ne sy të tyre.
·         Fondi i pyetjeve do të përgatitet nga Shkolla e Magjistraturës me ndihmën e institucioneve ndërkombëtare dhe do të përbëhet të paktën nga 2000 pyetje në total për të gjitha fushat e testimit.
·         Teza do të jetë e njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit.
 • Teza e provimit vlerësohet maksimalisht me 100 pyetje/100pikë
 • Teza do të jetë e strukturuar në 9 rubrika me nga 10 pyetje/1 pike secila, përveç gjuhës shqipe që do të ketë 20 pyetje/1 pikë secila.  
 • Teza e fazës së parë do të përbëhet: 1)Test Inteligjence (logjike, gjeografi etj), 2) Marrëdhënie Ndërkombëtare – BE - Histori-Dr e Krahasuar, 3) Gjuhe Shqipe, 4)Psikologji – Komunikim, 5) Etikë e sjellje qytetare, 6) Kushtetuese –Të drejta e njeriut - Administrative, 7) Familjare – E drejte pune - Tregtare, 8) Civile – Procedurë Civile, 9) Penale – Procedurë Penale.
 • Pyetjet gjatë fazës së parë do të testojë njohuri të karakterit të përgjithshëm dhe profesional.
 • Në fazën e dytë do të kalojnë ata kandidatë të cilët kanë mbledhur jo më pak se 60 % të pikëve .
 
 
 
II. Faza e dytë e provimit të pranimit
Rregulli I:
Në këtë fazë do të marrin pjesë vetëm kandidatët fitues të fazës së parë. Mënyra e korrigjimit të provimit do të jetë anonime.
Në konkurs kandidati duhet të ketë me vete vetëm dokumentin e identifikimit. Materialet për zhvillimin e konkursit do të jepen nga shkolla.
 
Aplikimi:
 • Fletët e përgjigjes së provimit do të jenë të gjitha të vulosura. Të gjithë kandidatëve do t’u shpërndahet një zarf i vogël, i cili brenda ka një letër në të cilën do të shkruhet emri i kandidatit që konkurron. Zarfi i vogël nuk duhet të mbyllet deri në momentin e dorëzimit të provimit. Mbyllja e tij do të bëhet në prani të administratorit të provimit duke u verifikuar edhe njëherë identiteti i konkurruesit dhe do të vuloset nga personi përgjegjës i caktuar nga administratori i provimit
 • Zarfi i madh do te mbyllet nga kandidati dhe duhet të ketë brenda 7 teza të Testit Profesional. Zarfi do të vuloset nga personi përgjegjës. Përmbajtja e çdo zarfi është në përgjegjësinë e kandidatit përkatës.
 • Tezat që mungojnë në zarf vlerësohen nga Komisioni me 0 pikë. Anëtari i Komisionit që konstaton i pari mungesën e tezës në zarf, e bën këtë gjë publike duke mbajtur një proces verbal të veçantë për këto mungesa, i cili nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit.
 • Në fund të provimit zarfi i vogël së bashku me zarfin e madh, do të dorëzohen në një vend të caktuar.
 • Emri nuk do të shkruhet në asnjë nga fletët e provimit.
 • Të mos shkruhet mbi vulë.
 • Vendosen 2 vula mbi çdo zarf. Sipërfaqja e zënë nga vula duhet të jetë gjysma mbi fundin e kapakut të zarfit dhe gjysma mbi pjesën e poshtme të zarfit, që ndodhet menjëherë mbas kapakut të zarfit.
 • Të mos lihen hapësira boshe midis rreshtave dhe të mos përdoren mjete të tjera (fletë,stilolapsa), veç atyre të dhëna nga shkolla. Konkurruesit nuk lejohen të kenë fytyrë të mbuluar, të mbajnë shalle apo kapele, syze dielli, gjatë procesit të provimit. Ndalohet përdorimi dhe mbajtja e telefonave celularë si dhe e pajisjeve të tjera.
 • Kohëzgjatja e provimi: 4 orë
 • Pasi përfundon provimi, do të bëhet përzgjedhja e zarfeve të provimit në prani të kandidatëve,   pastaj do të bëhet sekretimi i tyre.
 • Pas dorëzimit të fletëve të provimit Drejtoria e Shkollës së Magjistraturës do të vendose numrin si në zarfin e vogël ashtu dhe në zarfin e madh të çdo kandidati. Komisionit të provimit do t’i vihet në dispozicion vetëm zarfi i madh, me numrin përkatës, i cili përmban fletët e provimit.
 • Korrigjimi i provimit me shkrim do të bëhet në një salle të mbyllur (ambient zyrtar) brenda godinës se Shkollës së Magjistraturës. Gjithashtu, asnjë anëtar i komisionit të korrigjimit nuk lejohet që të marrë me vete fletët e provimit.
 • Për çdo kërkesë kandidati duhet të kërkojë leje nga administratori i konkursit.
 
 
Rregulli II:
Gjatë provimit, e gjithë salla do të jetë nën mbikëqyrjen e një grupi individësh të pavarur.
Studentët nuk duhet të flasin ose të japin e marrin asistencë nga njeri – tjetri apo nga të tjerë gjatë provimit, për asnjë lloj arsyeje.
 
Aplikimi:
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, atëherë administratori i provimit (Drejtoria) vendos menjëherë përjashtimin e studentëve nga salla e provimit, si dhe deklarimin e provimit të tyre të pavlefshëm.
Në qoftë së një student merr ndihmë nga dikush të dy palët do të s’kualifikohen në bazë të rregullit II.
Monitorët do të jenë persona jo të përshirë në sistemin gjyqësor shqiptar dhe jo me profesion juriste apo pedagoge të Shkollës së Magjistraturës. Ata do të jenë përfaqësues shqiptar dhe të huaj nga organizata me të cilat Shkolla e Magjistraturës ka pasur dhe ka marrëdhënie bashkëpunimi. Në qoftë se monitorohet do të vënë re shkelje sado të vogla të rregullave të provimit, ata do t’i kërkojnë studentëve që të lënë sallën menjëherë, si dhe do të njoftojnë administratorin e provimit.
 
 
Rregulli III
 
Gjatë provimit, studentët nuk lejohen të shënojnë ose lënë emrin apo shenja sado të vogla në fletët e provimit, me të cilat nënkuptohen shprehje ose citime qe e bëjnë fletën e provimit te identifikueshme si p.sh:.
·         Shkrimi i të gjithë provimit ose një pjese me germa kapitale
·         Nënvizimi i fjalëve apo shprehjeve
·         Përdorimi i emrave të personave pjesëmarrës
·         Përdorimi i emrave të autorëve të teksteve
·         Përdorimi i të dhënave identifikuese qe lidhen me punën e kandidatit, familjen, shkollën që ka ndjekur etj.
·         Futja e materialeve të tjera veç fletëve me përgjigjet e provimit
·         Përdorimi i përsëritur i të njëjtës shprehje që krijon mundësi identifikimi
·         Çdo shenjë materiale apo intelektuale që sjell identifikimin e përgjigjes së konkurrentit
nga konkurrentë të tjerë.
 
Në rast të një korrigjimi, fjala ose shprehja do të futet në kllapa, do t’i kalohet një vijë sipër sipas këtij modeli: (gabim).
 
Aplikimi: Në rast së konstatohen shenja të ndryshme në fletët e provimit, ato do të shpallen të pavlefshme dhe kandidati humb të drejtën për të konkurruar.
 
 
Rregulli IV
 
Në përfundim të provimit të gjitha fletët do të vendosën në një kuti të vulosur. Gjithashtu edhe zarfet e vegjël do të jenë të futura në një kuti të vulosur. Kutitë e vulosura do të ruhen pranë zyrave të partnerëve tanë ndërkombëtarë.
 
Aplikimi:
 
Kutia me fletët e provimit do të hapet vetëm në ditët e korrigjimit në prezencë të komisionit të korrigjimit. Gjithashtu zarfi i madh me zarfet me numrat korrespondues do të hapet në prani të komisionit të korrigjimit. Pasi të shpallen rezultatet në bazë të numrave të sekretimit hapja e zarfeve të vegjël me emrat do të bëhet në datë ____________ ora______________ në prani të konkurruesve në ambientet e Shkollës së Magjistraturës.
Nëse pas marrjes së rezultateve ka rezerva për rezultatin, kandidati ka të drejtë të verifikojë përgjigjet e veta. Fletët e provimit mund të shikohen nga kandidati, vetëm në sallën e vënë në dispozicion nga Shkolla, në prani të një personi të caktuar nga administratori dhe nuk lejohet fotokopjimi ose marrja e fletëve të provimit. Kur konstaton pasaktësi matematikore ose të ndonjë lloji tjetër me karakter procedural, kandidati paraqet vërejtjet me shkrim brenda tre ditëve nga shpallja e rezultateve.
Nuk ka seancë ballafaqimi direkt me jurinë e vlerësimit.  
 
 
Rregulli V
 
Faza e dytë e provimit me shkrim, Testi Profesional, zhvillohet në një ditë për të dy profilet ( gjyqtar dhe prokuror), i cili përmban pjesën teorike nga fushat e së drejtës të parashikuara në programin e provimit të pranimit dhe pjesën praktike me dy raste nga praktika gjyqësore.
 
Aplikimi:
Teza e provimit vlerësohet maksimalisht me 350 pikë.
Me 250 pikë vlerësohet pjesa teorike, të cilat ndahen; 50 pikë për pjesën teorike të së drejtës civile, të drejtës penale, procedurës civile dhe procedurës penale dhe me 50 pikë vlerësohet pjesa teorike e degëve të tjera të së drejtës si; e drejta kushtetuese, e drejta administrative.
Pjesa e rasteve praktike vlerësohet me 100 pikë, nga 50 pikë për secilin rast praktik .
 
Pikët e Testit të Përgjithshëm me vlerësimin elektronik nuk bashkohen me pikët e Testit Profesional në konkursin e pranimit.
 
 Rregulli VI
 
Shfuqizohet
 
Rregulli VII
 
Përgjigja e çdo teze duhet të jepet me shkrim nga anëtari përkatës i Komisionit, e nënshkruar prej tij dhe i dorëzohet administratorit të provimit.Të bëhet publike në faqen e internetit një përshkrim i tezës dhe jo vetë teza, për të përjashtuar mundësinë e mospërdorimit të elementëve të saj në provimet e viteve të mëvonshme.
Komisioni vazhdon korrigjimin kur është në panel të plotë e pa shkëputje. Në rast se numri i anëtarëve në sallën e korrigjimit është më pak se tre anëtarë, korrigjimi nuk vazhdon, derisa të plotësohet numri.
Në përfundim të korrigjimit çdo anëtar evidenton një numër përgjigjesh sa dyfishi i numrit të vendeve vakant për konkurruesit që kanë arritur rezulatet më të larta në pjesën e tij/saj. Pas kësaj, këto përgjigje do të korrigjohen me metodën e korrigjimit të kryqëzuar, (cross evaluation), të paktën edhe nga një anëtar tjetër i komisionit. Kjo gjë bëhet për të shmangur gabimet e mundshme në vlerësim dhe mbledhjet e pikëve.
 
Aplikimi:
Cdo zarf me përgjigje do të ketë përkatësisht 7 (shtatë) pjesë që do të korigjohen përkatësisht nga anëtarët e komisionit të caktuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës.
Nëse anëtari i komisionit që hap i pari zarfin me përgjigjet konstaton se në zarf ka mangësi në numrin e tezave të përgjigjeve, ai e bën menjëherë publike për Komisionin dhe Administratorët e provimit, sepse në fund të provimit do të mbahet një procesverbal për këto përgjigje që mungojnë fare fizikisht.
Zarfi me përgjigjet mbyllet prej tyre, prandaj risku i mungesës së përgjigjeve rëndon mbi konkururesit.
Anëtarët e komisionit evidentojnë në cdo fletë përgjigje pikët, shënimet apo gabimet e kandidatit, me qëllim kur kandidatët të lexojnë përgjigjet e vlerësuar pas korrigjimit, të kenë të qartë se për cilën arsye kanë marrë rezultatin e vënë në fletë.
Çdo anëtar i komisionit me hapjen e zarfit, në rast se konstaton shenja të dukshme apo materiale shtesë që sipas rregullit III, identifikojnë konkurruesin, njofton në çast anëtarët e tjerë të komisionit duke mbajtur një procesverbal për skualifikimin e konkurrentit dhe fleta me përgjigjet përkatëse nuk korrigjohet. Rezultati i këtij konkurrenti shënohet në procesverbalin përfundimtar zero pikë.
Në rast se një anëtar i komisionit konstaton shenja identifikuese pasi ka filluar procesi i korrigjimit, ai njofton në çast anëtarët e tjerë të komisionit dhe kërkon ndërprerjen e korrigjimit. Nëse i gjithë komisioni vlerëson se përgjigjet identifikohen me ato të konkurrentëve të tjerë, atëherë konkurrenti skualifikohet duke mbajtur një procesverbal për skualifikimin e tij dhe pikët e tij të nxjerra deri në atë çast hiqen/fshihen nga fleta me përgjigje. Rezultati i këtij konkurrenti shënohet në procesverbalin përfundimtar zero pikë.
Në çdo rast procesverbali për skualifikimin përshkruan shenjën identifikuese të konstatuar, si dhe mendimin e anëtarëve të komisionit mbi të.
 
Shënim: Kjo rregullore është e miratuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës dhe çdo shkelje e saj si nga ana e kandidateve pjesëmarrës ne provim ashtu edhe nga stafi i përfshirë ne këtë proces sjell pasoja për te dy palët.

Njoftime

Mbylle