Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Rregullorja e provimit

Provimi i pranimit në Shkollën e Magjistraturës do të organizohet në dy faza dhe ndërmjet tyre do të ketë një testim për shëndetin mendor dhe psikologjik.
  
I.                   Faza e parë e provimit të pranimit.
 
Rregulli I
Faza e parë do të jetë fazë seleksionuese. Mënyra e testimit seleksionues do të jetë me shkrim dhe me një proçedurë të hapur publike të shoqëruar me vlerësimin elektronik të përgjigjeve në prezencë të kandidatëve.
 
Aplikimi:
 
Kandidati duhet të ketë me vete vetëm dokumentin  e identifikimit.
Materialet për zhvillimin e testimit do të jepen nga Shkolla e Magjistraturës.
Pajisjet e skanimit dhe të vlerësimit elektronik si dhe stafi teknik për përdorimin e tyre menaxhohet nga partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtarë.
Fletët e përgjigjes së testimit do të jenë të gjitha të vulosura në pjesën e pasme.
Identiteti shënohet në përmbajtjen e përgjigjes sipas teknikës të shpjeguar paraprakisht nga stafi që bën vlerësimin elektronik. Emri u lexohet pjesëmarrësve në mënyrë publike para skanimit të fletës së përgjigjes së çdo pjesëmarrësi.
Kohëzgjatja e testimit: 2 orë e 30 minuta.
Pas dorëzimit të fletëve të testimit do të bëhet skanimi i çdo flete dhe vlerësimi elektronik (scan-tron) në prani të pjesëmarrësve.
 
Rregulli II
Gjatë provimit, e gjithë salla do të jetë nën mbikëqyrjen e një grupi individësh të pavarur.
Studentët nuk duhet të flasin ose të japin e marrin asistencë nga njëri – tjetri apo nga të tjerë gjatë provimit, për asnjë lloj arsyeje.
 
Aplikimi:
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, atëherë administratori i provimit vendos menjëherë përjashtimin e studentëve nga salla e provimit, si dhe deklarimin e provimit të tyre të pavlefshëm.
Në qoftë së një student merr ndihmë nga  dikush, të dy palët do të skualifikohen.
Monitoruesit do të jenë persona jo të përfshirë në sistemin gjyqësor shqiptar dhe jo me profesion juristë apo pedagogë të Shkollës së Magjistraturës. Ata do të jenë përfaqësues shqiptarë dhe të huaj nga organizata me të cilat Shkolla e Magjistraturës ka pasur dhe ka marrëdhënie bashkëpunimi. Në qoftë se monitoruesit do të vënë re shkelje, sado të vogla të rregullave të provimit, ata do t’i kërkojnë studentëve që të lënë sallën menjëherë, si dhe do të njoftojnë administratorin e provimit.
 
Rregulli III
Modeli  i tezës së provimit në fazën e parë do të jetë i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, ku përgjigjet jepen në mënyrë skematike pa fjalë sipas teknikës scan-tron.
 
Aplikimi: 
Provimi do të zhvillohet në të njëjtën sallë dhe do të vlerësohet elektronikisht po aty, në prani të pjesëmarrësve.
Përzgjedhja e tezës së testimit nga fondi i gjithë pyetjeve të përgatitura do të bëhet nga vetë kandidatët, para fillimit të testimit seleksionues dhe do të fotokopjohet në sy të tyre.
 
Fondi i pyetjeve do të përgatitet nga Shkolla e Magjistraturës me ndihmën e Institucioneve Ndërkombëtare dhe do të përbëhet të paktën nga 2000 pyetje në total për të gjitha fushat e testimit.
-          Teza do të jetë e njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit.
-          Teza e provimit vlerësohet maksimalisht me 100 pyetje/100pikë.
-          Teza do të jetë e strukturuar në 9 rubrika, 8 nga të cilat me nga 10 pyetje/1 pikë secila, dhe gjuha shqipe që do të ketë 20 pyetje/1 pikë secila.  
-          Teza e fazës së parë do të përbëhet: 1)Test Inteligjence (logjikë, gjeografi etj); 2) Marrëdhënie Ndërkombëtare – BE - Histori-E Drejtë e Krahasuar; 3) Gjuhë Shqipe; 4)Psikologji – Komunikim; 5) Etikë e sjellje qytetare; 6)E Drejtë Kushtetuese - Të drejtat e njeriut –E Drejtë Administrative; 7)E Drejtë Familjare – E Drejtë pune – Tregtare; 8) E Drejtë Civile – Proçedurë Civile; 9)E Drejtë Penale – Proçedurë Penale.
 
Pyetjet, gjatë fazës së parë, do të testojnë njohuri të karakterit të përgjithshëm dhe profesional.
Në fazën e dytë do të kalojnë ata kandidatë të cilët kanë mbledhur jo më pak se 60 % të pikëve .
 
 
II. Testimi i lidhur me shëndetin Mendor dhe Psikologjik ( shiko me poshte "Rregulla të testimit  Mendor dhe Psikologjik")
  
 
III. Faza e dytë e provimit të pranimit
 
Rregulli I
Në këtë fazë do të marrin pjesë vetëm kandidatët fitues të fazës së parë. Mënyra e korrigjimit të provimit do të jetë anonime.
Në konkurs kandidati duhet të ketë me vete vetëm dokumentin e identifikimit. Materialet për zhvillimin e konkursit do të jepen nga Shkolla.
 
Aplikimi:
Fletët e përgjigjes së provimit do të jenë të gjitha të vulosura. Të gjithë kandidatëve do t’u shpërndahet një zarf i vogël, i cili brenda ka një letër në të cilën do të shkruhet emri i kandidatit që konkuron. Zarfi i vogël nuk duhet të mbyllet deri në momentin e dorëzimit të provimit. Mbyllja e tij do të bëhet në prani të administratorit të provimit duke u verifikuar edhe njëherë identiteti i konkuruesit dhe do të vuloset nga personi përgjegjës i caktuar nga administratori i provimit.
Zarfi i madh do të mbyllet nga kandidati dhe duhet të ketë brenda 7 (shtatë) teza të Testit Profesional. Zarfi do të vuloset nga personi përgjegjës. Përmbajtja e çdo zarfi është në përgjegjësinë e kandidatit përkatës.
Tezat që mungojnë në zarf vlerësohen nga Komisioni me 0 pikë. Anëtari i Komisionit që konstaton i pari mungesën e tezës në zarf e bën këtë gjë publike duke mbajtur një proçesverbal të veçantë për këto mungesa, i cili nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit.
Në fund të provimit, zarfi i vogël së bashku me zarfin e madh, do të dorëzohen në një vend të caktuar.
Emri nuk do të shkruhet në asnjë nga fletët e provimit.
Të mos shkruhet mbi vulë.
Vendosen 2 vula mbi çdo zarf. Sipërfaqja e zënë nga vula duhet të jetë gjysma mbi fundin e kapakut të zarfit dhe gjysma mbi pjesën e poshtme të zarfit, që ndodhet menjëherë mbas kapakut të zarfit.
Të mos lihen hapësira boshe midis rreshtave dhe të mos përdoren mjete të tjera (fletë,stilolapsa), veç atyre të dhëna nga Shkolla. Konkuruesit nuk lejohen të kenë fytyrë të mbuluar, të mbajnë shalle apo kapele, syze dielli, gjatë proçesit të provimit. Ndalohet përdorimi dhe mbajtja e telefonave celularë si dhe e pajisjeve të tjera.
Kohëzgjatja e provimit: 4 orë
Pasi përfundon provimi, do të bëhet përzgjedhja e zarfeve të provimit në prani të kandidatëve, pastaj do të bëhet sekretimi i tyre.
Pas dorëzimit të fletëve të provimit, Drejtoria e Shkollës së Magjistraturës do të vendosë numrin, si në zarfin e vogël, ashtu dhe në zarfin e madh të çdo kandidati. Komisionit të provimit do t’i vihet në dispozicion vetëm zarfi i madh, me numrin përkatës, i cili përmban fletët e provimit.
Korrigjimi i provimit me shkrim do të bëhet në një sallë të mbyllur (ambient zyrtar) brenda godinës së Shkollës së Magjistraturës. Gjithashtu, asnjë anëtar i komisionit të korrigjimit nuk lejohet që të marrë me vete fletët e provimit.
Për çdo kërkesë, kandidati duhet të kërkojë leje nga administratori i konkursit.
 
Rregulli II
Gjatë provimit, e gjithë salla do të jetë nën mbikëqyrjen e një grupi individësh të pavarur.
Studentët nuk duhet të flasin ose të  japin e marrin asistencë nga njëri – tjetri apo nga të tjerë gjatë provimit, për asnjë lloj arsyeje.
 
Aplikimi:
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, atëherë administratori i provimit (Drejtoria) vendos menjëherë përjashtimin e studentëve nga salla e provimit, si dhe deklarimin e provimit të tyre të pavlefshëm.
Në qoftë së një student merr ndihmë nga dikush, të dy palët do të skualifikohen në bazë të rregullit II.
Monitoruesit do të jenë persona jo të përshirë në sistemin gjyqësor shqiptar dhe jo me profesion juristë apo pedagogë të Shkollës së Magjistraturës. Ata do të jenë përfaqësues shqiptarë dhe të huaj nga organizata me të cilat Shkolla e Magjistraturës ka pasur dhe ka marrëdhënie bashkëpunimi. Në qoftë se monitoruesit do të vënë re shkelje, sado të vogla të rregullave të provimit, ata do t’i kërkojnë studentëve që të lënë sallën menjëherë, si dhe do të njoftojnë administratorin e provimit.
 
Rregulli III
Gjatë provimit, studentët nuk lejohen të shënojnë ose lënë emrin apo shenja sado të vogla në fletët e provimit, me të cilat nënkuptohen shprehje ose citime që e bëjnë fletën e provimit të identifikueshme si p.sh.:
-          Shkrimi i të gjithë provimit ose një pjese me gërma kapitale;
-          Nënvizimi i fjalëve apo shprehjeve;
-          Përdorimi i emrave të personave pjesëmarrës;
-          Përdorimi i emrave të autorëve të teksteve;
-          Përdorimi i të dhënave identifikuese që lidhen me punën e kandidatit, familjen, shkollën që ka ndjekur etj.;
-          Futja e materialeve të tjera, veç fletëve me përgjigjet e provimit;
-          Përdorimi i përsëritur i të njëjtës shprehje që krijon mundësi identifikimi;
-          Çdo shenjë materiale apo intelektuale që sjell identifikimin e përgjigjes së konkurentit nga konkurentë të tjerë.
 
Në rast të një korrigjimi, fjala ose shprehja do të futet në kllapa, do t’i kalohet një vijë sipër sipas këtij modeli: (gabim).
 
Aplikimi:
 Në rast se konstatohen shenja të ndryshme në fletët e provimit, ato do të shpallen të pavlefshme dhe kandidati humb të drejtën për të konkurruar.
 
 
Rregulli  IV
Në përfundim të provimit, të gjitha fletët do të vendosen në një kuti të vulosur. Gjithashtu edhe zarfet e vegjël do të jenë të futura në një kuti të vulosur. Kutitë e vulosura do të ruhen pranë zyrave të partnerëve tanë ndërkombëtarë.
 
Aplikimi:
Kutia me fletët e provimit do të hapet vetëm në ditët e korrigjimit në prezencë të komisionit të korrigjimit. Gjithashtu, zarfi i madh me zarfet me numrat korrespondues do të hapet në prani të komisionit të korrigjimit. Pasi të shpallen rezultatet në bazë të numrave të sekretimit, hapja e zarfeve të vegjël me emrat do të bëhet në datë ____________ ora______________ në prani të konkurruesve në ambientet e Shkollës së Magjistraturës.
Nëse pas marrjes së rezultateve ka rezerva për rezultatin, kandidati ka të drejtë të verifikojë përgjigjet e veta. Fletët e provimit mund të shikohen nga kandidati, vetëm në sallën e vënë në dispozicion nga Shkolla, në prani të një personi të caktuar nga administratori dhe nuk lejohet fotokopjimi ose marrja e fletëve të provimit. Kur konstaton pasaktësi matematikore ose të ndonjë lloji tjetër me karakter proçedural, kandidati paraqet vërejtjet me shkrim brenda 3 (tre) ditëve nga shpallja e rezultateve.
Nuk ka seancë ballafaqimi direkt me jurinë e vlerësimit.     
 
Rregulli V
Faza e dytë e provimit me shkrim, Testi Profesional, zhvillohet në një ditë për të dy profilet ( gjyqtar dhe prokuror), i cili përmban pjesën teorike nga fushat e së drejtës të parashikuara në programin e provimit të pranimit dhe pjesën praktike me dy raste nga praktika gjyqësore.
 
Pikët e Testit të Përgjithshëm me vlerësimin elektronik nuk bashkohen me pikët e Testit Profesional në konkursin e pranimit.
 
Aplikimi:
Teza e provimit vlerësohet maksimalisht me 350 pikë.
Me 250 pikë vlerësohet pjesa teorike, të cilat ndahen: 50 pikë për pjesën teorike të së drejtës civile, të drejtës penale, proçedurës civile dhe proçedurës penale dhe me 50 pikë vlerësohet pjesa teorike e degëve të tjera të së drejtës si: e drejta kushtetuese, e drejta administrative.
Pjesa e rasteve praktike vlerësohet me 100 pikë, nga 50 pikë për secilin rast praktik .
 
Rregulli VI
Përgjigja e çdo teze duhet të jepet me shkrim nga anëtari përkatës i Komisionit, e nënshkruar prej tij dhe i dorëzohet administratorit të provimit. Bëhet publike në faqen e internetit një përshkrim i tezës dhe jo vetë teza, për të përjashtuar mundësinë e mospërdorimit të elementëve të saj në provimet e viteve të mëvonshme.
Komisioni vazhdon korrigjimin kur është në panel të plotë e pa shkëputje. Në rast se numri i anëtarëve në sallën e korrigjimit është më pak se tre anëtarë, korrigjimi nuk vazhdon, derisa të plotësohet numri.
Në përfundim të korrigjimit, çdo anëtar evidenton një numër përgjigjesh sa dyfishi i numrit të vendeve vakante për konkurruesit që kanë arritur rezultatet më të larta në pjesën e tij/saj. Pas kësaj, këto përgjigje do të korrigjohen me metodën e korrigjimit të kryqëzuar (cross evaluation), të paktën edhe nga një anëtar tjetër i komisionit. Kjo gjë bëhet për të shmangur gabimet e mundshme në vlerësim dhe mbledhjet e pikëve.
 
Aplikimi:
Çdo zarf me përgjigje do të ketë përkatësisht 7 (shtatë) pjesë që do të korrigjohen përkatësisht nga anëtarët e komisionit të caktuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës.
Nëse anëtari i komisionit që hap i pari zarfin me përgjigjet konstaton se në zarf ka mangësi në numrin e tezave të përgjigjeve, ai e bën menjëherë publike për Komisionin dhe Administratorët e provimit, sepse në fund të provimit do të mbahet një proçesverbal për këto përgjigje që mungojnë fare fizikisht.
Zarfi me përgjigjet mbyllet prej tyre, prandaj risku i mungesës së përgjigjeve rëndon mbi konkurruesit.
Anëtarët e komisionit evidentojnë në çdo fletë përgjigje pikët, shënimet apo gabimet e kandidatit, me qëllim që, kur kandidatët të lexojnë përgjigjet e vlerësuara pas korrigjimit, të kenë të qartë se për cilën arsye kanë marrë rezultatin e vënë në fletë.
Çdo anëtar i komisionit me hapjen e zarfit, në rast se konstaton shenja të dukshme apo materiale shtesë që sipas rregullit III, identifikojnë konkurruesin, njofton në çast anëtarët e tjerë të komisionit duke mbajtur një proçesverbal për skualifikimin e konkurrentit dhe fleta me përgjigjet përkatëse nuk korrigjohet. Rezultati i këtij konkurrenti shënohet në proçesverbalin përfundimtar zero pikë.
Në rast se një anëtar i komisionit konstaton shenja identifikuese pasi ka filluar proçesi i korrigjimit, ai njofton në çast anëtarët e tjerë të komisionit dhe kërkon ndërprerjen e korrigjimit. Nëse i gjithë komisioni vlerëson se përgjigjet identifikohen me ato të konkurrentëve të tjerë, atëherë konkurrenti skualifikohet duke mbajtur një proçesverbal për skualifikimin e tij dhe pikët e tij të nxjerra deri në atë çast hiqen/fshihen nga fleta me përgjigje. Rezultati i këtij konkurrenti shënohet në proçesverbalin përfundimtar zero pikë.
Në çdo rast, proçesverbali për skualifikimin përshkruan shenjën identifikuese të konstatuar, si dhe mendimin e anëtarëve të komisionit mbi të.
 
 
II.                Rregulla të testimit  Mendor dhe Psikologjik.
 
Kandidatët që kualifikohen në fazën e parë të provimit me shkrim me seleksionim elektronik, kalojnë në një testim të lidhur me shëndetin psikologjik dhe mendor.
 
1.      Kuptimi dhe natyra e testimit.
Në kuptimin e ligjit “ Për Shkollën e Magjistraturës”, testimi psikologjik dhe i shëndetit mendor synon vetëm evidentimin e aftësive potenciale të kandidatëve konkurues për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm, nisur edhe nga modelet e këtij lloj testimi të zbatuara në proçesin e rekrutimit nga shkollat perëndimore simotra të magjistraturës në: Francë, Hollandë, Spanjë, Portugali, Austri, Kroaci, etj.
 
Të dhënat e këtij testimi do të shërbejnë për një vlerësim kompleks të kandidatëve i cili do të çojë në përshtatshmërinë e tyre me profesionin dhe jo mbi gjendjen e tyre shëndetësore. Ky vlerësim do të mbështetet në të dhënat për funksionimin e kandidatit në grup, në të dhënat për reagimin e tij para situatave profesionale jetësore dhe në të dhënat e intervistimit individual.
 
Ky testim mbështetet mbi aftësitë psikologjike të konkuruesve, mbi vlerësimin e përshtatshmërisë së tyre me profesionin dhe jo mbi gjendjen e tyre shëndetësore, si një vlerësim kompleks të funksionimit të kandidatit në grup, individual, para komisionit dhe në situatat jetësore të profesionit.
 
Për gjendjen shëndetësore, konkuruesit do të vijojnë të pajisen me një raport mjekësor aftësimi, si pjesë e dokumentacionit që duhet të dorëzohet prej tyre përpara se të rregjistrohen si konkurues në Shkollë dhe nuk ka lidhje me testimin psikologjik.
Testimi është pjesë e një proçesi vlerësimi pedagogjik me natyrë të përkohshme që i korrespondon vetëm vitit akademik në të cilin realizohet konkurimi i kandidatëve.
 
Testimi do të ketë natyrë kualifikuese apo skualifikuese dhe duhet të konkludojë nëse konkuruesit janë të aftë për të kaluar në fazën tjetër të testimit profesional. Ky vlerësim do të marrë në konsideratë krahasimin e ngarkesës emocionale e psikologjike, që do të manifestojnë konkuruesit përsa i përket komunikimit, sjelljes dhe etikës në kohën dhe mënyrën e caktuar sipas proçedurës së kësaj Rregulloreje, lidhur me treguesit e listuar në pikën 3 të saj, me ngarkesën emocionale, psikologjike dhe mendore që duhet të kenë  realisht personat që ushtrojnë këto profesione.
 
Rezultati i testimit psikologjik "i aftë" për të kryer profesionin e gjyqtarit dhe prokurorit, (në kuptimin e kësaj Rregullore dhe në zbatim të ligjit “Për Shkollën e Magjistraturës”), do të barazohet teknikisht me vlerësimin "I përshtatshëm" për të vijuar konkurimin, duke u konsideruar kështu pjesë e një vlerësimi me natyrë pedagogjike, të vlefshëm vetëm për vitin e konkurimit në fjalë dhe pa efekte në të ardhmen. Kjo do të thotë, se kalimi apo moskalimi i testimit psikologjik nuk ka vlerë për konkurimet e tjera në vitet e ardhshme. Nëse kandidati konkurues do të rihyjë në konkurim në vitin akademik pasardhës, rezultati i marrë në një vit tjetër paraardhës konkurimi nuk ka vlerë, pavarësisht nëse është i përshtatshëm apo i papërshtatshëm.
 
2.      Komisioni i testimit dhe detyrat e tij
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë cakton përfaqësuesit e komisionit me këtë përbërje:
·         dy mjekë psikiatër;
·         dy psikologë;
·         një pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës.
 
2.1. Komisioni dhe mënyra e përzgjedhjes së tij
Komisioni përbëhet nga pesë anëtarë që caktohen me vendim të Këshillit Drejtues të Shkollës, si më poshtë:
·         Anëtarët me profesion "Psikolog" dhe "Psikiatër" përzgjidhen me vendim të Këshillit Drejtues të Shkollës, me propozim të Drejtorit të Shkollës, nga lista e profesionistëve me grada dhe tituj shkencorë, eksperiencë ndërkombëtare në këtë fushë dhe me integritet profesional, që sjell Ministria e Shëndetësisë ose ministri të tjera përkatëse;
·         Anëtari që është "Pedagog" do të zgjidhet në mbledhjen e Këshillit Drejtues nga lista e pedagogëve të brendshëm të Shkollës, me propozim të Drejtorit të Shkollës;
·         Mbledhja e Këshillit Drejtues për caktimin e Komisionit të vlerësimit psikologjik do të bëhet ditën që do të bëhet shpallja e rezultateve të testit me shkrim me vlerësim elektronik (scan tron);
·         Pas përzgjedhjes, anëtari i komisionit nënshkruan një deklaratë për shmangien e konfliktit të interesit;
·         Anëtarët e zgjedhur të Komisionit do të marrin një informacion/trajnim një ditor lidhur me natyrën e punës në aspektin psikologjik dhe disa standarde etike e morale të domosdoshme për këtë kategori me qëllim misionin dhe objektivat e drejtësisë;
·         Moduli i këtij trajnimi do të hartohet nga pedagogët e brendshëm të Shkollës së Magjistraturës duke marrë mendimin e Këshillit Pedagogjik dhe miratimin e Këshillit Drejtues.
 
Komisioni duhet të ushtrojë detyrën e vet në mënyrë profesionale, të    barabartë, të pavarur dhe të paanshme.
 
Proçedura e rekrutimit duhet të garantojë një përzgjedhje të kandidatëve që kanë perspektivën më të mirë të mundshme për sa i takon përshtatshmërisë, aftësimit dhe profesionalizmit të tyre të pritshëm.
 
3.      Drejtimet dhe treguesit testimit psikologjik me shkrim dhe me gojë do të lidhen me analizimin e qëndrimit dhe sjelljes të çdo konkuruesi që i nënshtrohet këtij testimi për të evidentuar në drejtimet e mëposhtme:
 
3.1. Lidhur me personalitetin:
·         modelin psikologjik që përfaqëson;
·         analizën e aspekteve të personalitetit që lidhen edhe me  shëndetin mendor;
·         përballimin e emocioneve dhe të situatave konfliktuale;
·         sensin e drejtësisë dhe si e ndjen identifikimin me misionin e drejtësisë;
·         sensin e paanshmërisë në gjykim dhe të pavarësisë në vendimmarrje;
·         sensin e ndershmërisë dhe të integritetit moral;
·         shkalla e demonstrimit të prioritetit të interesit publik apo interesit të grupit kundrejt interesit personal;
·         e të tjera të ngjashme me to.
 
3.2.  Lidhur me aftësitë njohëse
·         aftësitë logjike për të kombinuar analizën me sintezën dhe aftësinë për të konkluduar;
·         aftësinë për të argumentuar pikëpamjet e tij/saj;
·         aftësinë për të negociuar dhe arritur ekuilibër;
·         aftësinë për trajtimin e konflikteve dhe marrjen e vendimeve;
·         aftësinë për të ngritur teza dhe hipoteza, etj;
·         mënyrën e të shprehurit lidhur me rregullat gjuhësore, ndërtimin e fjalisë, aftësinë për të përdorur një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme;
·         e të tjera të ngjashme me to.
 
3.3.  Aftësitë në sjellje
·         sjelljen dhe etikën në veprime, qëndrime, paraqitje, prezantim;
·         angazhimin dhe qëndrueshmërinë në pikëpamje;
·         ushtrimin e përgjegjshëm të kompetencave;
·         ndërgjegjësimin social dhe komunikimin social;
·         e të tjera të ngjashme me to.
 
3.4. Aftësitë në komunikim
·         aftësinë për të balancuar dëshirën për t'u evidentuar në grup me respektimin për anëtarët e tjerë të grupit;
·         menaxhimin e kohës, koordinimin e punës në grup dhe aftësinë për të bashkëpunuar dhe organizuar punën në grup;
·         menaxhimin dhe udhëheqjen e diskutimit dhe të vendimmarrjes;
·         e të tjera të ngjashme me to.
 
4.      Procedura formale e vlerësimit
 
4.1     Vlerësimi psikologjik dhe mendor zhvillohet pas seleksionimit të fazës së parë me vlerësim elektronik.
4.2  Vlerësimit i nënshtrohen të gjithë konkuruesit që kanë marrë të paktën 60% të pikëve të testit të përgjithshëm me shkrim të vlerësuar elektronikisht me scan tron.
4.3  Testimi psikologjik do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë.
4.4  Testimi me shkrim do të jetë në formën e pyetjeve me alternativa (“multiple choices”), sipas një formati që do të përcaktohet nga një komision i ngritur nga Drejtori i Shkollës dhe që do të miratohet nga Këshilli Drejtues.
4.5  Testimi me shkrim do të zhvillohet para atij me gojë dhe nuk do të ketë natyrë skualifikuese.
4.6     Rezultati i testimit me shkrim do t’i bashkohet vlerësimit psikologjik me gojë, duke i krijuar mundësinë komisionit që të ketë një gjykim më të plotë dhe objektiv mbi personalitetin, sjelljen dhe komunikimin e kandidatit konkurues.
4.7  Niveli maksimal i pikëve të nevojshme për t’u fituar nga vlerësimi me shkrim do të përcaktohen nga Këshilli Drejtues i Shkollës, pas miratimit të modelit të testit me shkrim.
4.8   Modeli i tezës së vlerësimit që do të miratohet nga Këshilli Drejtues i Shkollës përmban:
a) shpjegimin e një situate jetësore dhe/ose profesionale, ku grupit të kandidatëve u kërkohet që ta shqyrtojnë, analizojnë, diskutojnë dhe të arrijnë në një konkluzion grupal para komisionit;
 b) shpjegimin me gojë të një çështje përmes një interviste individuale.
4.9   Proçesi i vlerësimit në diskutime në grup mund filmohet nga Shkolla dhe produktet e  filmuara janë në pronësi të saj. Ato mund të administrohen nga Komisioni për të parë sjelljen e kandidatit/ve para se të shpallë rezultatin.
4.10 Testimime gojë do të zhvillohet: përmes vlerësimit të funksionimit në grup dhe vlerësimit të një interviste individuale.
4.10.1. Vlerësimi në grup do të realizohet përmes diskutimit në grupe me nga pesë konkurues, të zgjedhur në mënyrë rastësore. Kandidatët do të identifikohen me numra, të cilët i zgjedhin në mënyrë rastësore nga numri total i konkuruesve. Zgjedhja e numrit do të bëhet para se të hyjnë në konkurim. Në këtë mënyrë, do të ndërtohen edhe grupet e konkuruesve. Kandidati e vendos numrin e identifikimit në tavolinë para vendit ku ulet. Kur numri total i konkuruesve nuk plotpjestohet me pesë, atëherë dy grupet e fundit  mund të jenë në numër më të vogël, por gjithmonë jo më i vogël se tre veta.
·         Anëtarët e grupit do të hyjnë në të njëjtën kohë;
·         Tema e diskutimit do të zgjidhet në mënyrë rastësore nga një përfaqësues i grupit nga masa e tezave të parapërgatitura nga Komisioni i përgatitjes së fondit të tezave;
·         Koha në dispozicion të çdo grupi do të jetë deri në 40 minuta. Grupi fillon nga diskutimi menjëherë me marrjen e tezës;
·         Gjatë diskutimit, konkuruesit ulen rreth një tavolinë, në praninë e komisionit;
·         Komisioni nuk ka të drejtë të bëjë pyetje apo të ndërhyjë gjatë diskutimit të grupit;
·         Tema e diskutimit për intervistimin në grup do të jetë me natyrë të përgjithshme nga rrethi i problematikave të seleksionuara nga jeta e përditshme, me natyrë filozofike, sociale, familjare, ekonomike, historike, kulturore, personale, etj. të ngjashme me to;
·         Fondi i tezave do të ketë të paktën 70-100 situata diskutimi;
·         Pas vlerësimit në grup, të gjithë konkuruesit kalojnë në testimin e gjykimit në situatë pune.
 
4.10.2 Pas testimin të diskutimit të punës në grup, të gjithë konkuruesit kalojnë në intervistimin individual. Intervista individuale do të zhvillohet në mënyrë individuale me secilin konkurues veçmas:
·   Tema e diskutimit do të ketë natyrë të përgjithshme të lidhur  me aspekte filozofike, ndërkombëtare, juridike, psikologjike, gazetareske, sociale,  ekonomike, historike dhe të tjera të ngjashme me to;
·   Koha në dispozicion të çdo konkuruesi, do të jetë deri në 15 minuta;
·      Komisioni ka të drejtë të bëjë pyetje dhe mban shënime për çdo kandidat gjatë intervistës individuale;
·      Gjatë intervistimit individual, konkuruesi duhet të parashtrojë temën që i ka rënë për diskutim duke shpalosur njohuritë dhe kulturën e përgjithshme të parë nën këndvështrimin: social, juridik, filozofik, kulturor, letrar, artistik, historik, etj. të ngjashme me to;
·     Tema e diskutimit do të zgjidhet nga vetë konkuruesi nga masa e tezave të parapërgatitura nga Komisioni i përgatitjes së fondit të tezave.
4.11.      Vendimmarrja e Komisionit dhe rezultatet e testimit.
 
4.11.1. Në mbarim të vlerësimit të testimit, Komisioni përgatit dhe nënshkruan listën e konkurentëve që kalojnë për në fazën e dytë të konkurimit, ku testohen me shkrim njohuritë profesionale, duke i konsideruar ata të kualifikuar për të vijuar konkurimin. Lista e kandidatëve i dorëzohet e firmosur nga të gjithë anëtarët e Komisionit Drejtorit të Shkollës.
4.11.2. Do të quhen konkurues të aftë apo të përshtatshëm për të vijuar testimin të gjithë kandidatët që manifestojnë para komisionit një bagazh aftësish individuale dhe psikologjike jo më të vogël se 50 % e vlerësimit maksimal me gojë.
4.11.3. Çdo anëtar i Komisionit do të bëjë një vlerësim individual sipas  listës së treguesve të aftësive të listuara në pikën 3 të kësaj Rregulloreje, të cilat do të pikëzohën individualisht prej tij. Vlerësimi individual i çdo anëtari të Komisionit mbetet konfidencial.
4.11.4. Komisioni i testimit do të bëjë, në përfundim të testimit, një vlerësim të unifikuar i cili do të dalë si mesatarja aritmetike e vlerësimeve të secilit anëtar të Komisionit.
4.11.5. Vendimi dhe vlerësimi i Komisionit të testimit psikologjik dhe mendor është përfundimtar dhe i paankimueshëm.
4.11.6. Konkurentët, që nuk e kalojnë këtë fazë të testimit kanë të drejtë të njihen me shkaqet e skualifikimit të tyre të përgatitura me shkrim nga komisioni.
4.11.7. Nuk ka seanca të ballafaqimit të konkuruesve me komisionin.
 
5. Shpallja e rezultatit të testimit psikologjik
 
5.1. Rezultatet e testimit do të bëhen publike si pjesë e tabelës përfundimtare të vlerësimit vetëm në formën e listës emërore që kalon nga faza e parë në fazën e dytë të testimit profesional.
5.2.  Rezultatet e pikëzuara të testimit ( përveç rezultateve të testimit me shkrim )dhe shkaqet e skualifikimit, për shkak të respektimit dhe të ruajtjes së të dhënave personale nuk do të bëhen publike, përveç se për vetë konkuruesin/en e interesuar.
 
 
Shënim: Kjo Rregullore është e miratuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës dhe çdo shkelje e saj si nga ana e kandidateve pjesëmarrës në provim ashtu edhe nga stafi i përfshirë në këtë proçes, sjell pasoja për të dy palët.
 
 
Ju urojme suksese!Njoftime

Mbylle