Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  30-31 MAJ 2011

   

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
  “Prishja dhe likuidimi i shoqërive tregtare. Rregullimi i pasojave.
  Regjimi tatimor i tregtareve dhe shoqërive tregtare ne baze te legjislacionit ne fuqi.”
   
  30 - 31 Maj 2011
   
  Kursi: H 02
   
  Vendi i trajnimit:      Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:                    30 - 31 Maj 2011  
   
  Ekspertë:                    Altina Xhoxhaj
  Ardjana Shehi   
   
  Moderator:                  Shkolla e Magjistraturës
   
   
  Dita e parë  
   
  Prishja dhe likuidimi i shoqërive me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqerive anonime.
   
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   11.00     Prishja e shoqerive tregtare . Efektet dhe pasojat.
                                     
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim.
   
  Ora 11.15 – 12.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 12.30 – 12.45     Likuidimi i shoqerive tregtare. Likudimi i zakoneshem dhe
   likuidimi i thjeshtezuar.
   
  Ora 12.45 – 13.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste
  praktike)           
   
  Ora  13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30    Likuiduesit . Detyrat dhe pergjegjesite.
   
  Ora 15.30                Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Tema: Regjimi tatimor i tregtareve dhe shoqërive tregtare ne baze te legjislacionit ne fuqi
   
  Ora 09.00 – 09.30    Rregjistrimi i pjesëmarrësve
   
  Ora 09.30 - 11.00      Legjislacioni tatimor kryesor per subjektet tregtare.
   Ceshtje ne lidhje me disa tatime te rendesishme
  Tatimi mbi te Ardhurat dhe Tatimi mbi Vleren e Shtuar
   
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim
   
  Ora 11.15 – 12.30     Perjashtimet & lehtesite fiskale dhe shmangiet e tatimit te dyfishte
                                      Marreveshjet e ratifikuara nga Kuvendi
  Rast studimor
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 12.30 – 12.45     Regjistrimi per qellime tatimore e subjekteve tregtare
                                      Perfaqesuesi Tatimor             
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 12.45 – 13.30     Legjislacioni tatimor dhe praktikat e administrates tatimore
   
  Ora  13.30 - 14.00    Pushim
   
  Ora 14.00 - 15.30      Njoftim Vleresimi per Detyrimet Tatimore
  Ankimi tatimor administrativ dhe gjyqesor.
  Perdorimi e ekspertit ne ceshtjet gjyqesore fiskale.
                                  Rast studimor
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 15.30                   Mbyllja e ditës së dytë të sesionit trajnues dhe shpërndarja e
  certifikatave.
   
                                                   Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
   
  Enkeleda Minollai
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Enkeleda Xhengo
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Artjan Bejo
  Prokuroria e Rrethit Fier
  Elona Alvora
  Prokuroria e Rrethit Vlorë
  Pëllumb Vehbi
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Zeta Tërpollari
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Vjosa Çela
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Vojsava Osmanaj
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Ahmet Jangulli
  Gjykata e Rrethit Dibër
  Nevrie Duka
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Alltun Çela
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Gentjana Xhelili
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Petraq Dhimitri
  Gjykata e Apelit Durrës
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomorr Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Saemira Hila
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Klodiana Mema
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Sokol Ngresi
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Vasil Hanxhari
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Gjinovefa Gaba
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Ramiz Lala
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Selvie Gjocaj
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Drita Velia
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Majlinda   Dogga
  Gjykata e Rrethit Tirane
  Altin Shkurti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elbana  Lluri
  Gjykata e Rrethit Tirane
  Sulejman Kurti
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Tomor Kullolli
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Arben Vrioni
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Qani Hasa
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Margarita Buhali
  Gjykata e Rrethit Berat
  Kostika  Çobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Etleva Sherifi
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Klotilda Bushka (Ferhati)
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Luljeta Qoku
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Monika Çuadari
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Natasha Mulaj
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Hava Muçollari
  BDhTI
  Erti Zhilla
  BDhTI
  Edvin Malataj
  BDhTI
  Izet Shameti
  Avokat-DhKA
  Aldenis Cullhaj
  Avokat-DhKA
  Denada Stoja
  Avokat-DhKA
  Elis Bushati
  Avokat-DhKA  Njoftime

  Mbylle