Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  30-31 MAJ 2011

   

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
  “Prishja dhe likuidimi i shoqërive tregtare. Rregullimi i pasojave.
  Regjimi tatimor i tregtareve dhe shoqërive tregtare ne baze te legjislacionit ne fuqi.”
   
  30 - 31 Maj 2011
   
  Kursi: H 02
   
  Vendi i trajnimit:      Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:                    30 - 31 Maj 2011  
   
  Ekspertë:                    Altina Xhoxhaj
  Ardjana Shehi   
   
  Moderator:                  Shkolla e Magjistraturës
   
   
  Dita e parë  
   
  Prishja dhe likuidimi i shoqërive me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqerive anonime.
   
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   11.00     Prishja e shoqerive tregtare . Efektet dhe pasojat.
                                     
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim.
   
  Ora 11.15 – 12.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 12.30 – 12.45     Likuidimi i shoqerive tregtare. Likudimi i zakoneshem dhe
   likuidimi i thjeshtezuar.
   
  Ora 12.45 – 13.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste
  praktike)           
   
  Ora  13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30    Likuiduesit . Detyrat dhe pergjegjesite.
   
  Ora 15.30                Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Tema: Regjimi tatimor i tregtareve dhe shoqërive tregtare ne baze te legjislacionit ne fuqi
   
  Ora 09.00 – 09.30    Rregjistrimi i pjesëmarrësve
   
  Ora 09.30 - 11.00      Legjislacioni tatimor kryesor per subjektet tregtare.
   Ceshtje ne lidhje me disa tatime te rendesishme
  Tatimi mbi te Ardhurat dhe Tatimi mbi Vleren e Shtuar
   
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim
   
  Ora 11.15 – 12.30     Perjashtimet & lehtesite fiskale dhe shmangiet e tatimit te dyfishte
                                      Marreveshjet e ratifikuara nga Kuvendi
  Rast studimor
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 12.30 – 12.45     Regjistrimi per qellime tatimore e subjekteve tregtare
                                      Perfaqesuesi Tatimor             
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 12.45 – 13.30     Legjislacioni tatimor dhe praktikat e administrates tatimore
   
  Ora  13.30 - 14.00    Pushim
   
  Ora 14.00 - 15.30      Njoftim Vleresimi per Detyrimet Tatimore
  Ankimi tatimor administrativ dhe gjyqesor.
  Perdorimi e ekspertit ne ceshtjet gjyqesore fiskale.
                                  Rast studimor
  Pyetje, pergjigje, komente, diskutime
   
  Ora 15.30                   Mbyllja e ditës së dytë të sesionit trajnues dhe shpërndarja e
  certifikatave.
   
                                                   Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
   
  Enkeleda Minollai
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Enkeleda Xhengo
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Artjan Bejo
  Prokuroria e Rrethit Fier
  Elona Alvora
  Prokuroria e Rrethit Vlorë
  Pëllumb Vehbi
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Zeta Tërpollari
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Vjosa Çela
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Vojsava Osmanaj
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Ahmet Jangulli
  Gjykata e Rrethit Dibër
  Nevrie Duka
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Alltun Çela
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Gentjana Xhelili
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Petraq Dhimitri
  Gjykata e Apelit Durrës
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomorr Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Saemira Hila
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Klodiana Mema
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Sokol Ngresi
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Vasil Hanxhari
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Gjinovefa Gaba
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Ramiz Lala
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Selvie Gjocaj
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Drita Velia
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Majlinda   Dogga
  Gjykata e Rrethit Tirane
  Altin Shkurti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elbana  Lluri
  Gjykata e Rrethit Tirane
  Sulejman Kurti
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Tomor Kullolli
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Arben Vrioni
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Qani Hasa
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Margarita Buhali
  Gjykata e Rrethit Berat
  Kostika  Çobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Etleva Sherifi
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Klotilda Bushka (Ferhati)
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Luljeta Qoku
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Monika Çuadari
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Natasha Mulaj
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Hava Muçollari
  BDhTI
  Erti Zhilla
  BDhTI
  Edvin Malataj
  BDhTI
  Izet Shameti
  Avokat-DhKA
  Aldenis Cullhaj
  Avokat-DhKA
  Denada Stoja
  Avokat-DhKA
  Elis Bushati
  Avokat-DhKA

  Njoftime

  Mbylle