Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Birësimi: E.B kundër Francës

Çështja Nr. [43546/02], GJEDNJ (Dhoma e Madhe), Strasburg, 22.01.2008
E.B kundër Francës 
 
Fusha: Neni 8 dhe neni 14 i KEDNJ, ndalimi i diskriminimit, diskriminim, justifikim i arsyeshëm, justifikim objektiv, respektim i jetës private.
 
Abstrakti i Vendimit
Kjo çështje ka të bëjë meshkelje të nenit 14 (ndalimi i diskriminimit) në lidhje me nenin 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. E.B. është shtetase franceze në moshën 45 vjeç. Ajo është një mësuese në shkollën e infermierisë dhe ka jetuar, prej vitit 1990, me një tjetër grua, R., e cili është psikologe. Kërkesa e saj ka të bëjë me refuzimin nga ana e autoriteteve franceze për të miratuar kërkesën e aplikantes për të birësuar një fëmijë, për shkak të orientimit të saj seksual. Ajo pretendon se në çdo fazë të aplikimit të saj lidhur me birësimin ajo ka ndeshur në trajtimin diskriminues të autoriteteve i cili bazohej në orientimin e saj seksual dhe që kishte ndërhyrë në të drejtën e saj për të respektuar jetën private. Gjykata konkludoi se vendimi për refuzimin e dhënies së aplikueses së autorizimit për birësim ishte në kundërshtim me Konventën dhe për rrjedhojë kishte shkelje të nenit 14 së bashku me nenin 8 të kësaj konvente.
 Njoftime

Mbylle