Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Punësim, trajnim profesional, ngritje në detyrë: C 104/10

Çështja C 104/10, GJED Luksemburg, 21 Korrik 2011
Patrick Kelly v. Universiteti Kombëtar i Irlandez (Universiteti i Dublinit),
 
Fusha: (Direktivat 76/207/EEC, 97/80/EC dhe 2002/73/EC – Aksesi tek kualifikimi profesional – Trajtimi i barabarte për burrat dhe gratë – Rrëzimi i kandidaturës – Aksesi i një kërkuesi për kualifikim profesional tek informacioni i kualifikimit te kërkuesve te tjerë )
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e nenit 4 të Direktivës së Këshillit 76/207/KEE, me parimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave lidhur me të drejtën e aksesit në çështjet e punësimit, trajnimit profesional dhe ngritjes në detyrë, me kushtet e punës si dhe me barrën e provës në rastet e diskriminimit për shkak të gjinisë sipas nenit 4(1) të Direktivës së Këshillit 97/80/KE.
Procedurat gjyqësore janë ndërmarrë nga Z. Kelly kundër Universitetit Kombëtar të Irlandës (University College Dublin / ‘UCD’), lidhur me refuzimin për të bërë publik dokumentet që nuk janë përgatitur në mënyrë përfundimtare për përzgjedhjen në një kurs trajnimi profesional.
 Njoftime

Mbylle