Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajtimi i Barabartë; Akses në punësim; Moshë limit; Diskriminim i burrave të ve: C 319/03

Çështja C 319/03, GJED, Luksemburg, 30 Shtator 2004
Serge Briheche kundër Ministrisë së e Brendshme, e Sigurisë së Brendshme dhe e Lirive Lokale
 
Fusha:Politika Sociale Trajtimi i Barabartë – Direktiva 76/207 – Aksesi tek punësimi – dispozitat që i rezervojnë grave të veja që nuk janë rimartuar përfitimin e një përjashtimi nga limiti i moshës për të hyrë në administratë)
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja e përcjellë nga Gjykata Administrative e Parisit shtron pyetjen nëse Direktiva e Këshillit e 9 Shkurtit 1976 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë për burra dhe gra në lidhje me aksesin në punësim, ngritjen në detyrë dhe trajnimin profesional, dhe kushtet e punës e parandalon dispozitën e Neni 8 të Ligjit Francez Nr. 75-3 të 3 Janarit 1975, i ndryshuar me Ligjin 79-569 e 7 Korrikut 1979 dhe Ligjin Nr. 2001-397 të 9 Majit 2001  (më pas i quajtur “ligji përkatës”), aq sa i përjashton gratë e veja që nuk janë martuar nga kufiri i moshës për rekrutim në administratë. Direktiva e Këshillit 76/207/EEC e 9 Shkurtit 1976 për implementimin e parimit të trajtimit të barabartë për burra dhe gra në lidhje me punësimin, trajnimin profesional dhe ngritjen në detyre, dhe kushtet e punës dhe Neni 141(4) EC e parandalon legjislacionin kombëtar si p.sh. Nenin 8 të ligjit francez Nr 75-3, te ndryshuar, për aq sa ajo diskriminon ndërmjet grave të veja dhe burrave të ve, që nuk janë rimartuar në lidhje me kufirin e moshës të imponuar për aksesin tek pozicionet e punës në administratë, pa u synuar ose për heqjen e pabarazive aktuale ose për kompensimin për to.
 Njoftime

Mbylle