Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Seminare me partnerët kombëtarë/ndërkombëtarë

PASQYRA E KURSEVE,
PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017
(ME AKTIVITETET TRAJNUESE TË MBËSHTETURA NGA PARNTERËT TANË
PERIUDHA SHTATOR 2016 – KORRIK 2017)
 
1. 
20-22 shtator 2016
EURALIUS
Gjyqësori dhe media. Çfarë duhet të jetë në vëmendje të kryetarëve të gjykatave te Rretheve Gjyqësore lidhur me komunikimin me median.
2. 
22-23 shtator 2016
IFC
Detyrimet e administratorëve dhe praktikat më të mira lidhur me zbatueshmerinë e ligjit të falimentimit.
3.
29-30 shtator 2016
UNDP
Retreat trajnuese: Hartimi i kurrikulave të reja mbi barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin dhe praktikat positive lidhur me vlerësimin e nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në cështjet e barazisë dhe mosdskriminimit me bazë gjinore.
4.   
5 - 6 tetor 2016
OSBE
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Tatimi mbi të Ardhurat dhe Taksimi Ndërkombëtar" - trajtesa teorike dhe praktike si dhe te kuadrit ligjor në ndihmë të gjykimeve administrative.
5.    
18 tetor 2016
EURALIUS
Praktika gjyqësore e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
6.    
20-21 tetor 2016
ISLP
E drejta e konkurencës. Problematika te zbatimit praktik dhe njohuri mbi standardet ndërkombetare.
7.    
20-21 tetor 2016
IFC
Qëllimi dhe synimi i ligjit të falimentit dhe legjislacioni përkatës me qëllim zbatueshmerinë e drejtë të tij. Të rejat e synuara në draft ligjin dhe përputhshëmria me standardet ndërkombëtare.
8.    
24 tetor 2016
PNUD
Zbatimi i drejtpërdrejtë i Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave  (CEDAË). Roli gjykatës dhe i sistemit të drejtësisë.
9.    
25 tetor 2016
PNUD
Zbatimi i drejtpërdrejtë i Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave  (CEDAW). Roli gjykatës dhe i sistemit të drejtësisë.
10.
25 tetor 2016
IFC
Njohuri mbi parimet dhe rregullat e procedurës së falimentit. Standardet ndërkombëtare dhe zbatueshmëria e tyre.
11.
25 - 26 tetor 2016
EURALIUS
Vlerësimi i impaktit financiar të legjislacionit.
12.
26 tetor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
13.
27 tetor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
14.
31 Tetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
15.
31 tetor 2016
PNUD
Kuadri ligjor mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me fokus tek gratë dhe vajzat. Konventa e Stabollit mbi dhunën në familje dhe roli i sistemit të drejtësisë
16.
1 nëntor 2016
PNUD
Kuadri ligjor mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me fokus tek gratë dhe vajzat. Konventa e Stabollit mbi dhunën në familje dhe roli i sistemit të drejtësisë
17.
1 nentor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
18.
3 nëntor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
19.
4 nëntor 2016
OSBE
Të drejtat e viktimës së dhunës në familje dhe roli e ndërveprimi i mekanizmit referues me fokus të veçantë gjyqtarët dhe prokurorët.
20.
9-10 nëntor 2016
Slynn
Raste praktike lidhur me zbatimin e KEDNJ.
  1. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi te drejten e prones ne kuader te ndryshimeve ligjore;
  2. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi nenet 5 dhe 14 të KEDNJ;
  3. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi nenet 6 dhe 13 të KEDNj.
21.
10-11 nëntor 2016
OSBE
Roli i alternativave të dënimit me burgim në luftën parandaluese dhe rehabilitimin e të dënuarve. Roli i shërbimit të provës në sistemin e drejtësisë penale. Raportet e shërbimit të provës në fazën e hetimeve paraprake, në procesin gjyqësor, gjatë ekzekutimit të dënimeve penale dhe pas lirimit nga burgu. Bashkëpunimi prokurori-shërbim prove, Gjykatë-shërbim prove etj.
22.
21 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës.
23.
21-22 nëntor 2016
ISLP
Veprat penale në fushën e tatimeve. Roli i sistemit të drejtësisë dhe bashkëpunimi me autoritetet në fushën e tatimeve.
24.
22 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës
25.
24 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës.
26.
30 nëntor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standrdet nderkombatare dhe legjislacionin e praktiken gjyqesore vendase në fushën e falimentimit.  Roli i gjykatës së apelit.
27.
2 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
28.
5 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standardet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
29.
6 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standardet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
30.
7 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standrdet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
31.
9 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
32.
12 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
33.
13 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
34.
14 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
35.
15 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
36.
19 Dhjetor 2016
ISLP
Roli i prokurorëve dhe gjyqtarëve në Zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale, veçanërisht çështjet e të drejtës së autorit.
37.
20-21 Dhjetor 2016
 
ISLP
Neni 10 të KEDNj mbi të e drejten e shprehjes dhe jurisprudenca e GJEDNj. Legjislacioni dhe praktika shqiptare.
38.
19-20 Dhjetor 2016
Këshilli i Europës
Help program
 1. Metodologjia e HELP
 2. Trajnim per Moodle Platform (hedhja e te dhenave ne HELP) dhe 
 3. Realizimi i përmbajtjes së temave lidhur  me: Arsyetimi i vendimeve; Të drejtat e fëmijëve dhe drejtësia miqësore për të miturit; Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë.
 
39.
 21 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
40.
21 dhjetor 2016
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
BRAINSTORMING:
Instituti i Kujdestarisë. Roli dhe rëndësia e Familjes kujdestare. Caktimi i Kujdestarit dhe Familjes Kujdestare. Roli i gjykatës dhe autoriteteve të tjera. Me pjesëmarrjen e gjyqtarëve të sekionit familjar Tirane.
41.
23 Janar 2017
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
42.
20 Janar 2017
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
43.
14-17 shkurt 2017
KE
Trajnim trajneresh: Neni 10 i KEDNJ.
44.
15-16 shkurt 2017
Slynn
E drejta e BE. Institucionet europiane dhe rolet e tyre ligjzbatuese; Gjykata europiane e drejtesise dhe juridiksioni i saj; Parimet e se drejtes europiane permes ceshtjeve te GJED.
45.
17 mars 2017
Ministri i shtetit për inovacionin dhe administratën publike
Ndërgjegjësimi i gjyqësorit në lidhje me specifikat e fushës së komunikimeve elektronike dhe medias. Roli i AKEP dhe AMA si rregullatore. Detyrimet në kuadër të MSA në këtë fushë.
1.       Specifikat e rregullimit të tregut të komunikimeve elektronike dhe detyrimet për operatorët me fuqi të ndjeshme në treg, bazuar në analizën e tregjeve përkatës. Case laë nga praktika e BE-së në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në tregun e komunikimeve elektronike;
Zhvillimet në ekonominë dixhitale, rregullimet ligjore dhe zbatimi në praktikë i shërbimeve të besuara elektronike, dokumenti elektronik, qeverisja elektronike dhe çështje të komunikimeve të sigurta elektronike.
46.
1- 2 qershor 2017
UNODC
Lufta kundër terrorizmit:  roli i institucioneve të drejtësisë në forcimin e ekspertizes së  tyre ne luften kunder kercenimeve terroriste. Me fokus të vecante luftetaret terroristë të huaj.
47.
9 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit. (me kandidatët për magjistratë, viti i dytë)
48.
20 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit.
49.
23 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit.
 
PASQYRA E KURSEVE,
PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015
(ME AKTIVITETET TRAJNUESE TË MBËSHTETURA NGA PARNTERËT TANË
PERIUDHA SHTATOR 2014 – KORRIK 2015)
 
Nr
Partnerë
KODET/FUSHAT[1]
1.       
OPDAT
Tryezë e rrumbullakët për çështje të drejtimit të gjykatave.
2.       
OSBE
Legjislacioni tatimor dhe prokurimet.
3.       
Fondacioni “Terre des Hommes”
Parimet dhe Standartet Ndërkombëtare/kombëtare për Mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve të krimit, fokusuar në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve.
4.       
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Tortura dhe trajtimi ç’njerëzor në kuadër të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
5.       
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/ QNL
Standartet ndërkombëtare mbi trajtimin e viktimave dhe parandalimin e riviktimizimit. Impakti psikologjik dhe shëndetesor tek viktimat.
 
 
6.       
FZK/ShM
Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvuajtës për të miturit.
7.       
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/
QNL
Vizitë studimore: Qasje në rastet e trafikimit në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë.
8.       
KiE
Mjetet dhe udhëzimet e CEPEJ. [Trajnim Trajnerësh]
9.       
Fondacioni Slynn
Etika profesionale. [Trajnim Fillestar dhe Vazhdues]
10.    
OPDAT
Ndihma ndaj viktimave në çështjet penale.Të drejtat dhe shërbimet për viktimat.
11.    
Fondacioni Slynn
E drejta e BE dhe praktika gjyqësore.
12.    
Fondacioni
Slynn
Të drejtat e njeriut. [neni 5 dhe 6 i KEDNJ]
13.    
ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian
Ligji dhe praktika gjyqësore në çështje të defamacionit dhe dëmit jo pasuror. Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për çështjet e defamacionit. [Trajnim Fillestar dhe Vazhdues]
14.    
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/
QNL
Intervistimi i të miturve, viktima të trafikimit të qënieve njerëzore.
15.    
OPDAT
Etika e prokurorëve.
16.    
Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë
Trajnim për trajtimin e çështjeve të aksesit në drejtësi të personave me aftësi të kufizuar.
17. ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian Ligji dhe praktika gjyqësore në çështje të defamacionit dhe dëmit jo pasuror. Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për çështjet e defamacionit. [Trajnim Fillestar]
18. UNDP Roli i sistemit të drejtësisë në mbrojtjen dhe promovimin e standarteve të barazisë dhe mosdiskriminimit gjinor. Roli i Shkollës së Magjistraturës përmes programit të trajnimit vazhdues, vlerësim i nevojave në këto aspekte.
19. EURALIUS IV Trajnim Trajnerësh.
20.
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/QNL
Intervistimi i të miturve, viktima të trafikimit të qënieve njerëzore.
21.
OPDAT/ShM
Etika e prokurorëve.
22.
FZK/
Fondacioni Slynn/ShM
Birësimi i fëmijëve dhe problemet e praktikës gjyqësore në proceset e birësimit. Instituti i amësisë dhe atësisë në këndvështrimin e  praktikës tonë gjyqësore shqiptare dhe  të GJEDNJ-së.
23.
OPDAT/ShM
Forcimi i mekanizmave inspektues dhe bashkëpunimi i tyre në verifikimin e shkeljeve të etikës në gjyqësor.
24. CoE/CEPEJ Rritja e kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës. [Trajnim Trajnerësh]
25. QE/KAS Asistenca për mbrojtjen më të mirë në lidhje me Neni 10 (Liria e shprehjes) të KEDNJ, përmes zbatimit të standardeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

 

 


[1] Në çdo temë do të bëhet kujdes që ekspertët të sjellin problematikën aktuale si nga këndvështrimi i doktrinës e jurisprudencës shqiptare ashtu edhe të GJEDNJ e GJED sipas rastit.

 Njoftime

Mbylle