Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

LIDHJA NR. 2
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
Nr. Rendor
Data e rregjistrimit të kërkesës
Objekti
Data e kthimit të përgjigjes
Statusi i   kërkesës
Tarifa
 
1
28.09.2015
Kërkesë për konfirmim përgjigje në përputhje me kriteret e pranimit
 09.10.2015
Informacion
S'ka
2
14.12.2015
Informacion mbi kriterin e mbrojtjes së gjuhës angleze
18.12.2015
Informacion
S'ka
3
30.03.2016
Informacion mbi një student magjistratë
04.04.2016
Informacion
S'ka
4
07.04.2016 Informacion mbi një student magjistratë 12.04.2016
Informacion
S'ka
5
16.05.2016 Kërkesë për informacion mbi kriteret e pranimit
24.05.2016
Informacion
S'ka
6
06.06.2016
Kërkesë informuese
17.06.2016
Informacion
S'ka
 
7
18.12.2016
Kërkesë për informacion
28.12.2016
Informacion
S'ka
8
09.05.2017
Kërkesë për tu pajisur me dokumentacion
17.05.2017
Informacion
S'ka
9
10.05.2017
Kërkesë për tu pajisur me dokumentacion për konkursin e vitit 2017-2018
17.05.2017
Informacion
S'ka
10
11.05.2017
Dhënie informacioni dhe dokumentacioni shoqërues
17.05.2017
Informacion
S'ka
11 12.02.2018 Kërkesë për informacion 14.02.2018 Informacion S'ka
12
07.05.2018
Kërkesë për verifkim rasti
17.05.2018
Informacion
S'ka
 
13 30.01.2019 Kërkesë për informacion 07.02.2019 Informacion S'ka
 
 Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo 3 (tre) muaj.Njoftime

Mbylle