Logo
Banner Banner Banner Banner
Banner

Formimi Fillestar

Formimi Fillestar
Banner

Formimi i Vazhduar

Formimi i Vazhduar
Banner

Aktiviteti i fundit

Aktiviteti i fundit

Rregullore e revistës -Jeta Juridike

 
                                                                    RREGULLORE E BRËNDSHME E REVISTËS
                                                                                         “JETA JURIDIKE”
 
 
                                                                    Neni 1   Natyra dhe Qëllimi i Revistës
 
 
1.1 Revista “Jeta Juridike” është revistë shkencore me karakter juridik, organ i Shkollës së Magjistraturës që botohet nën drejtimin dhe kujdesin e këtij institucioni.
 
1.2 Revista “Jeta Juridike”, është revistë periodike tremujore, që botohet në gjuhët shqipe dhe në Gjuhen Angleze.
 
1.3 Botimi i revistës synon të plotësojë literaturën juridike  me njohuri praktike dhe teorike në ndihmë të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, juristëve dhe studentëve të fakulteteve të drejtësisë në vend, të jetë një tribunë e diskutimeve dhe debatit juridik, të japë informacion mbi të rejat në legjislacion, të ofrojë njohuri mbi institute të së drejtës nën një vështrim krahasues, si dhe të japë një informacion për veprimtaritë e Shkollës së Magjistraturës në fushën e Trajnimit Vazhdues dhe të Trajnimit Fillestar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
 
1.4 Të drejtën për botim në Revistën “ Jeta Juridike”  e kanë të gjithë Juristët,  që me veprimtarinë e tyre kanë kontribuar në sistemin e drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, kandidatët për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, si dhe autorë nga profesione të tjera në shërbim të sistemit të drejtësisë.   Më shumë....

Njoftime

Mbylle