Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Drejtori i Shkollës së Magjistraturës

Drejtori i Shkollës së Magjistraturës emërohet nga Këshilli Drejtues i Shkollës, me konkurrim të hapur dhe të bazuar në meritë, mbi bazën e dokumentacionit, për një mandat 4- vjeçar me të drejtë riemërimi, vetëm një herë. 

Drejtor i Shkollës së Magjistraturës emërohet shtetasi shqiptar që përmbush së bashku këto kushte ligjore:
  • të ketë punuar si gjyqtar ose prokuror për jo më pak se 10 vjet ose si jurist për jo më pak se 15 vjet;
  • të ketë jo më pak se 10 vjet mësimdhënie në Shkollën e Magjistraturës nga marrja e gradës shkencore “Doktor” ose jo më pak se 5 vjet mësimdhënie në Shkollën e Magjistraturës nga marrja e titullit shkencor “Profesor”, ose jo më pak se 15 vjet mësimdhënie si pedagog i brendshëm ose pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës.

Z. Arben Rakipi, është Drejtor i Shkollës së Magjistraturës, emëruar nga Këshilli Drejtues më Vendim Nr.27 datë 28.07.2020.Njoftime

Mbylle