Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Kriteret e pranimit të testimit të aftësive profesionale

Në zbatim të nenit 179/b/4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 42 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të nenit 165 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të gjithë këshilltarët ligjorë pranë Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, ndihmësit ligjorë pranë Prokurorisë së Përgjithshme dhe gjykatave administrative të shkallës së parë dhe Apelit, inspektorët në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, të cilët nuk gëzojnë statusin e gjyqtarit dhe të prokurorit, si dhe ish-këshilltarët e gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese dhe në Gjykatën e Lartë, të cilët kanë të paktën 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së drejtës, duke përfshirë të paktën 3 vjet si këshilltarë ose ndihmësit ligjorë në gjykata, kanë të drejtë të konkurojnë për testimin e aftësive profesionale të subjekteve të sipërcituara, që Shkolla e Magjistraturës zhvillon.
 
Të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e aplikimit i cili mund të shkarkohet këtu…(formulari i aplikimit gjendet ketu...).
 
Së bashku me formularin e aplikimit, të interesuarit duhet të paraqesin dhe dokumentet e mëposhtme:
 
1.        Jetëshkrimin;
2.        Fotokopjen e kartës së identitetit;
3.        Vetëdeklarimin për gjendjen gjyqësore;
4.        Librezën e punës që të vërtetojë periudhën e vjetërsisë në punë, (kopje të noterizuar të saj).
 
Testimi i aftësive profesionale do të organizohet me shkrim në dy faza.
 
Faza e parë do të jetë e strukturuar në formë pyetjesh me alternativa, nëpërmjet të cilave testohen njohuri të karakterit të përgjithshëm intelektual, gjuhësor dhe profesional. Përgjigjet jepen në mënyrë skematike, pa fjalë, sipas teknikës scan tron.
 
Faza e dytë është testi profesional që ka natyrë praktiko-teorike dhe përfshin një pyetje teorike, si dhe tri raste nga praktika gjyqësore, përkatësisht nga fushat e të drejtës private (civile, familjare, e punës, tregtare) dhe e të drejtës procedurale civile; nga fusha e të drejtës penale dhe procedurale penale; si dhe nga fusha e të drejtës administrative dhe e të drejtës publike (kushtetuese, të drejtat e njeriut, ndërkombëtare, legjislacioni i BE-së).
 
Aplikantët, në të gjitha fazat e organizimit të testimit profesional, duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit.
 
Programi i testimit të aftësive profesionale gjendet i afishuar në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës nga muaji nëntor i vitit 2017, në rubrikën “ Programi i Rivlerësimit (Vetting)”. Programi i përgjigjet të dyja fazave të provimit: Testi i inteligjencës, Gjuhë shqipe, Psikologji dhe komunikim, Legjislacioni i BE-së, Marrëdhënie ndërkombëtare, E drejtë e krahasuar (Parimet e përgjithshme), Histori, Etikë profesionale, E drejtë kushtetuese, E drejtë civile dhe e detyrimeve, Procedurë civile, E drejtë penale, Procedurë penale, E drejtë administrative, E drejtë familjare, E drejtë tregtare, E drejtë e punës.Njoftime

Mbylle