Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Përjashtim nga Përgjegjësitë

  Portali Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, magjistratura.edu.al, përmban informacion përmbledhës të aktiviteteve të Shkollës dhe lidhje të faqeve zyrtare të internetit të institucioneve të tjera. Portali nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe politikat e privatëcisë së këtyre faqeve të Internetit.

  Portali ofron informacion të përditësuar por nuk mban përgjegjësi për përditësimin dhe saktësinë e informacionit të ofruar në faqet zyrtare të institucioneve te tjera dhe lidhjeve.

   

  Në portal ofrohen një sërë lidhjesh të faqeve të internetit të institucioneve të tjera. Portali nuk mban përgjegjësi nëse lista e lidhjeve nuk është e plotë.

   

  Informacioni i dhënë në këtë portal mbrohet sipas dispozitave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtave te tjera të lidhura me të.

   

  Portali magjistratura.edu.al ka të drejtë të ndryshojë përmbajtjen e informacionit në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak të këtyre ndryshimeve.

   

  Këto terma dhe kushte do të administrohen në përputhje të plotë me legjislacionin shqiptar. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do të jetë subjekt i gjykimit në gjykatën e Tiranës.  Njoftime

  Mbylle