Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Statistika të kandidatëve për magjistratë në vite

Shkolla e Magjistraturës është një institucion publik, i pavarur, e cila ka filluar veprimtarinë e saj akademike në tetor të vitit 1997 dhe ndër të tjera, realizon veprimtarinë e saj në fushën e formimit fillestar të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor, si dhe të profesioneve të tjera ligjore. 
Numri maksimal i kandidatëve për magjistratë që pranohen në formimin fillestar për çdo vit akademik, përcaktohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pasi kanë kryer një analizë të nevojave, në janar të çdo viti. 

    

   

 

 

 

 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Njoftime

Mbylle