Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Seminare me partnerët kombëtarë/ndërkombëtarë

AKTIVITETET TRAJNUESE TË MBËSHTETURA NGA PARNTERËT TANË
PERIUDHA SHTATOR 2019– KORRIK 2020
 
16-17 shtator 2019
SSR EURALIUS
Ekspertë Euralius:
Idlir Peçi
Ekspertë SSR:
Inge Meyer
Marcel Snijders
Anne Tahapary
 
Moderator ShM:
Sokol Sadushi
Trajnim për magjistratë udhëheqës (ToT)
ShM
18 shtator 2019
ShM / Ministria e Drejtësisë
I ftuar:
Prof Dr Patrick Sensburg (profesor i së drejtës administrative dhe civile; deputet i parlamentit gjerman)
Negociatat për aderim dhe suksesi në fushat kyç si gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shërbimet e inteligjencës dhe administrata publike.
ShM
19 shtator 2019
ShM / USAID
Ekspert ShM:
Arta Mandro
Ekspert USAID:
Iris Luarasi
Oksana Sudoma
Teoria e Gjinisë dhe Salla e Gjyqit: Nga Përvojat Personale deri në Vendimet Gjyqësore
Hotel Hilton Tiranë
19-22 shtator 2019
ShM / EURALIUS
Ekspertë EURALIUS
Aktivitet për Finalizimin e Kurrikulës së Formimit Fillestar të SHM (Retreat me pjesëmarrjen e pedagogëve të brendshëm të Shkollës së Magjistraturës dhe ekspertë të EURALIUS)
Hotel Voloreka
Pogradec
20 shtator 2019
ShM/ USAID
Ekspert ShM:
Arta Mandro
Ekspert USAID:
Iris Luarasi
Oksana Sudoma
Teoria e Gjinisë në Sallën e Gjyqit: Konteksti Ndërkombëtar vs Ligji dhe Praktika Shqiptare
Hotel Hilton Tiranë
26-27 shtator 2019
ShM / IRZ
Ekspert IRZ:
Klaus Hage (Gjyqtar kryesues në Gjykatën Administrative Minden)
 
Ekspert ShM:
Lindita Sinanaj
Lehtësues ShM:
Florjan Kalaja
Ndërthurja e juridiksionit gjyqësor administrativ me juridiksionin gjyqësor civil:
-           në fushën e kontratave (administrative);
-           në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të punës;
-           në përgjegjësinë civile jashtëkontraktore.
Tirana International Hotel,
Tiranë
26 shtator 2019
ShM/ USAID
Ekspert ShM
Arta Mandro
 
Ekspertë USAID:
Iris Luarasi
Oksama Sudoma
Paragjykimi Gjinor në Sallën e Gjyqit: Strategjitë Individuale dhe Organizative për të Zvogëluar Paragjykimin në Vendimet Gjyqësore
Hotel Hilton, Tiranë
27 shtator 2019
ShM/ USAID
Ekspert ShM
Arta Mandro
 
Ekspertë USAID:
Iris Luarasi Oksama Sudoma
Dhuna në familje: Teoria
Hotel Hilton, Tiranë
3 tetor 2019
ShM/ USAID
Ekspert ShM:
Arta Mandro
Ekspert USAID:
Iris Luarasi
Oksana Sudoma
Dhuna në Familje: Konteksti Ndërkombëtar, Ligji dhe Praktika Shqiptare
Hotel Hilton, Tiranë
4 tetor 2019
ShM/ USAID
Ekspert ShM:
Arta Mandro
Ekspert USAID:
Iris Luarasi
Oksana Sudoma
Teoria e Gjinisë në Sallën e Gjyqit: Vendimmarrja e Bazuar në Prova për Çështjet e Dhunës Seksuale dhe të Ngacmimit Seksual
Hotel Hilton Tiranë
8-9 tetor 2019
ShM / IRZ
Ekspert IRZ:
Wolfgang Bartsch, Kryetar i Gjykatës Administrative Braunschëeig a.D
Ekspertë ShM:
Idlir Peci
Manjola Bejleri
Azili dhe KEDNJ-ja/GJEDNJ-ja, të drejtat e azilkërkuesve.
Tirana International Hotel,
Tiranë
14-15 tetor 2019
ShM/ EURALIUS/ PAMECA
Ekspertë ShM:
Olsian Cela
Klodian Kurushi
Trajnim për Ligjin Antimafia
Vlorë
27-29 tetor 2019
USAID / ShM
Ekspertë USAID
Ëorkshop për zhvillimin e lektorëve (pjesëmarrës grupi i punës)
Korçë
31 tetor – 1 nëntor 2019
UNDP
Arta Mandro
Mariana Semini
Aurela Anastas
Masat ndaj dhunës me bazë gjinore
Tiranë
4-5 nëntor 2019
SIDA
Ekspertë ShM:
Tereza Merkaj (Lani)
Elina Kombi
Lehtësuese:
Eriselda Bala
Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale.
Pogradec
7-8 nëntor 2019
SIDA
Ekspertë ShM:
Tereza Merkaj (Lani)
Elina Kombi
Lehtësuese:
Nurjeta Tafa
Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale.
Vlorë
18-19 nëntor 2019
EURALIUS PAMECA
Ekspertë ShM:
Ilirjana Olldashi
Klodian Kurushi
Trajnim për ligjin antimafia.
Shkodër
18-20 nëntor 2019
USAID (JFA) / ShM
Ekspert USAID:
Chuck Ericksen
Moduli i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Hotel Plaza, Tiranë
19-20 nëntor 2019
SIDA
Ekspertë ShM:
Elina Kombi
Lehtësues:
Nurjeta Tafa
Eriselda Bala
Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale.
Lezhë
3-4 dhjetor 2019
SIDA
Ekspertë ShM:
Tereza Merkaj (Lani)
Elina Kombi
Lehtësuese:
Dita I; Nurjeta Tafa
Dita II:
Eriselda Bala
Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale. (kandidatë për magjistratë)
Tiranë
5-6 dhjetor 2019
OSBE / ShM
Ekspert/Moderator ShM: Arta Mandro
Masat ndaj dhunës në familje: eficenca e proceseve.
Korçë
10-12 dhjetor 2019
USAID / ShM
Ekspertë ShM:
Mariana Semini
Ekspertë USAID:
Chuck Ericksen
Lehtësuese:
Valbona Pajo (Bala)
ToT Mbi zhvillimin e aftësive trajnuese të stafit akademik të Shkollës së Magjistraturës.
Hotel Hilton Tiranë
10-11 dhjetor 2019
EURALIUS
Ekspert EURALIUS:
Dr Ronald Rohrer
 
Ekspertë ShM:
Flutura Tafaj (Kola)
Asim Vokshi
Moderator Dita I: Vangjel Kosta
Moderator Dita II: Dashamir Kore
Aspekte te procedures civile me ndikim ne rritjen
                        E efektivitetit te gjykimit civil.
Tiranë
11-12 dhjetor 2019
ShM / Caritas Shqiptar
Ekspertë ShM:
Tereza Merkaj
Enkeleda Millonai
Forcimi i kapaciteteve të institucioneve për të mbrojtur fëmijët shqiptarë në situatë rruge që shfrytëzohen për punë në vendet fqinje
ShM
12-13 dhjetor 2019
UNDP
Ekspertë:
Arta Mandro
Mariana Semini
Aurela Anastas
Trajnime për ligjin e masave kundër dhunës në marrëdhëniet familjare dhe amendimet përkatëse.
Tiranë
16-18 dhjetor 2019
USAID (JFA) / ShM
Ekspert USAID:
Chuck Ericksen
Modulet e IT, Marrëdhënieve me Publikun dhe Menaxhimit të Veprimtarive
Tiranë
8-10 janar 2020
USAID (Justice for All) / ShM
Ekspertë USAID:
Charles Ericksen
Oksana Sudoma
ToT Zhvillimi i stafit akademik për çështjet gjinore
Hotel Hilton Tiranë
20-21 janar 2020
USAID (JFA) / ShM
Ekspert USAID:
Chuck Ericksen
E folura në Publik/ Komunikimi Efektiv (grupi i punës)
Hotel Rogner Tiranë
20-21 janar 2020
EURALIUS / ShM
Ekspertë EURALIUS:
Alessandro Pazzaglia (Drejtues i Prokurorisë në Fermo, Itali)
Francesco Testa (Drejtues i Prokurorisë në Chieti, Itali)
Ekspertë ShM:
Fatjona Memçaj
Moderator ShM Dita I:
Henrik Ligori
Provat dhe teknikat e hetimit
Tiranë
 
22 janar 2020
PAMECA / ShM
Ekspertë ShM:
Tereza Merkaj
Përmirësimi i cilësisë së referimeve penale në prokurori
Tiranë
 
24 janar 2020
SEJ III
Ekspert:
Mirela Bogdani
Antonela Prendi
Arsyetimi dhe hartimi i vendimeve – lidhur me standardet e CEPEJ-in në drejtim të shpejtësisë dhe cilësisë së gjykimit.
Tiranë
 
31 janar 2020
SEJ III
Ekspertë:
Marina Naumovska
Aida Bushati (Gugu)
Menaxhimi i kohës - mjetet e CEPEJ për gjyqësorin. (te dergohen ftesat per pjesemarresit)
Tiranë
 
4-5 shkurt 2020
SIDA
Ekspert:
Arben Rakipi
Artan Gjermeni
Klodian Kurushi
Sokol Ngresi
Lehtësues:
Joana Qeleshi
Erjon Bani
Masat e sigurimit dhe dënimet ndaj të miturve – duke synuar një praktikë të unifikuar bazuar në rastet konkrete.
Tiranë
 
 
21 shkurt 2020
ShM / Projekti Italian
Ekspertë Projekti:
Cristiana Macchiusi
 
Ekspertë ShM:
Nertina Kosova
Sandër Simoni
 
Lehtësuese:
Doloreza Musabelliu
Trafikimi i qenieve njerëzore, ligji dhe praktika kombëtare dhe ndërkombëtare.
ShM
 
 
23-25 shkurt 2020
USAID (JFA) / ShM
Ekspert USAID:
Chuck Ericksen
Moduli i Etikës dhe Lidershipit
Durrës
27-28 shkurt 2020
ShM / UNDP
Ekspertë:
Arta Mandro
Marjana Semini
Aurela Anstas
Masat ndaj dhunës me bazë gjinore
Tiranë
28 shkurt 2020
SEJ III
Ekspertë:
Marko Aavik
Aida Bushati (Gugu)
Menaxhimi i përgjithshëm i cilësisë.
Tiranë
9-11 mars 2020
USAID/ ShM
Ekspertë USAID:
Chuck Ericksen
 
Ekspertë ShM:
Marjana Semini
Mbi zhvillimin e aftësive trajnuese të stafit akademik të Shkollës së Magjistraturës.
Tiranë
18 mars 2020
SEJ III
Ekspertë:
Marina Naumovska
Mirela Bogdani
Aida Bushati
Vlerësimi i performancës – Mjetet e CEPEJ.
Tiranë
20 mars 2020
SEJ III
Ekspertë:
Marina Naumovska
Mirela Bogdani
Aida Bushati
Gjykimi i drejtë dhe menaxhimi i kohës.
Tiranë
25-26 mars 2020
SIDA
Ekspertë:
Arben Rakipi
Sokol Ngresi
Lehtësues:
Erjon Bani
Çfarë ndodh pas dënimit?
- Roli i prokurorëve dhe gjyqtarëve në ekzekutimin e shmangies, dënimeve penale dhe dënimeve alternative;
- Lirimi me kusht në rastet me të mitur. (pjesëmarrës gjyqtarë prokurorë të gjykatave prokurorive të rretheve Tiranë & Durrës)
Tiranë
 
 
25-27 mars 2020
USAID (JFA) / ShM
Ekspert USAID:
Chuck Ericksen
Modulet e IT, Marrëdhënieve me Publikun dhe Menaxhimit të Veprimtarive
Tiranë
2-3 prill 2020
ShM / UNDP
Ekspertë:
Arta Mandro
Marjana Semini
Aurela Anstas
Masat ndaj dhunës me bazë gjinore
Tiranë
 
24 prill 2020
SEJ III
Aida Bushati (Gugu)
Marina Naumovska
Mbledhja dhe analiza e të dhënave gjyqësore.
Tiranë
 
5-6 maj 2020
SIDA
Tereza Merkaj
Elina Kombi
Joana Qeleshi
Erjon Bani
Qasje praktike për teknikën e pyetjes së të miturve gjatë hetimit dhe gjykimit.
Tiranë
 
7-8 maj 2020
ShM / UNDP
Ekspertë:
Arta Mandro
Marjana Semini
Aurela Anstas
Masat ndaj dhunës me bazë gjinore
Tiranë
 
8 maj 2020
SEJ III
Aida Bushati (Gugu)
Marina Naumovska
Menaxhimi i çështjeve.
Tiranë
 Njoftime

Mbylle