Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

AIRE/RAI

Manuali për Rikuperimin Efektiv të Aseteve në Përputhje me Standardet Evropiane dhe Ndërkombëtare ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të standardeve ndërkombëtare dhe evropiane për konfiskimin e të ardhurave nga krimi dhe korrupsioni, përshkruan punën e organeve monitoruese të Këshillit të Evropës në lidhje me këto standarde dhe shqyrton masat mbrojtëse të zhvilluara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në zbatimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai gjithashtu përmban një përmbledhje të gjerë të legjislacionit kombëtar të të gjitha juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor dhe ofron një shpjegim të konceptit të konfiskimit të zgjeruar në këndvështrim krahasues.  Manuali për Rikuperimin Efektiv të Aseteve në Përputhje me Standardet Evropiane dhe Ndërkombëtare
 
Mjetet dhe Praktikat më të Mira për Manualin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Rikuperimin e Aseteve synojnë të ndihmojnë praktikantët e rikuperimit të aseteve për të kryer një rikuperim efektiv të aseteve ndërkombëtare duke ofruar udhëzime për praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar. Ai përmban legjislacionin përkatës ndërkombëtar dhe evropian për rikuperimin e aseteve, standardet dhe mekanizmat për bashkëpunimin ndërkombëtar, dhe është një mjet praktik për hetuesit, prokurorët, gjyqtarët dhe institucionet e tjera të përfshira në gjurmimin dhe identifikimin e aseteve, ngrirjen dhe sekuestrimin, konfiskimin, përfshirë rikuperimin e zgjeruar dhe konfiskimin pa dënim si dhe disponimin e aseteve ndërkombëtare. Mjetet dhe Praktikat më të Mira për Manualin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Rikuperimin e Aseteve
 
Të tri materialet janë zhvilluar dhe botuar në kuadrin e një projekti rajonal 2-vjeçar "Forcimi i anti-korrupsionit në Evropën Jug-Lindore përmes përmirësimit të masave të rikuperimit të aseteve" të financuara nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Projekti zbatohet nga Konsulencë për të Drejtat e Individëve në Evropë (Qendra AIRE) dhe Iniciativa Rajonale e Antikorrupsionit (RAI). Manualët synojnë të mbështesin dhe inkurajojnë prokurorët, gjyqtarët dhe praktikuesit nga rajoni i Ballkanit Perëndimor që punojnë në fushën e rikuperimit të aseteve për të zbatuar në praktikë legjislacionin, mjetet dhe mekanizmat ekzistuese të rikuperimit të pasurive.Njoftime

Mbylle