Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Punime të pedagogëve

Revista Jeta Juridike, Viti 2010
 • Nr.1, Dr. Sokol Sadushi -Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese
 • Nr.3, Ma. Artan Hajdari - Padia për kërkimin e trashëgimit
Revista Jeta Juridike Nr 4, Viti 2011
 •  Prof. Dr. Mariana TUTULANI-SEMINI - Shkaktimi i dëmit  dhe praktika gjyqësore lidhur me të
Revista Jeta Juridike, Viti 2012
 • Nr.1, Dr. Sokol Sadushi -  Parimet dhe standardet kushtetuese – Baza për orientimin e jurisprudencës së gjykatës kushtetuese
 • Nr.4, Prof. Dr. Arta Mandro-Balili - Përcaktimi i atësisë së fëmijës në fokusin e jurisprudencës së gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut dhe të legjislacionit e praktikës gjyqësore vendase.
Revista Juridike  Avokatia Nr 1 Viti 2012
 • Ma. Artan Hajdari -  Veprimi juridik. Problem të Teorisë dhe Praktikës Gjyqësore.(botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë).
Revista Jeta Juridike Nr 4, Viti 2013
 •  Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI - Pavlefshmëria e veprimeve juridike nën këndvështrimin e kodit civil, doktrinës dhe praktikës gjyqësore
Revista Juridike  Avokatia Nr 5 Viti 2013
 • Ma. Artan Hajdari - Refleksione Editorial mbi përgjegjësinë profesionale dhe sociale të avokatit, bashkautor Prof. Dr. Maksim R. Haxhia. (botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë).
Revista Jeta Juridike Nr. 3, Viti 2014
 • Arben RAKIPI - Paramendimi
 • Prof.Dr. Arta Mandro & Prof.Dr. Hamdi Podvorica - Pavlefshmëria e martesës (Vështrim krahasues i rregullimeve të Kodit të Familjes të Kosovës dhe Kodit të Familjes së Shqipërisë) 
Revista Jeta Juridike Nr. 1, Viti 2017
 • Ma. Artan Hajdari  - Natyra juridike e funksionit të brendshëm të shoqërive tregtare. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.
Libra te Botuar
 
 1. Autori: Dr. Arta Mandro; Titulli i librit:E Drejta Romake;  Viti i botimit: 1998.
 2. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: E drejta Administrative.- Teoria e Aktit Administrativ;  Viti i botimit: 1999.
 3. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: E drejta Administrative - Teoria e Aktit Administrativ; Viti i botimit: 2000.
 4. Autori: Dashamir Kore;  Titulli i librit:  Disa Trajtime Teorike dhe Praktike mbi Proceduren Civile;  Viti i botimit: 2001.
 5. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini;  Titulli i librit: E Drejta Civile;  Viti i botimit: 2003.
 6. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: Kontrolli Kushtetues;  Viti i botimit: 2004.
 7. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: E drejta Administrative. 2- (Botim i trete i ripunuar );  Viti i botimit: 2005.
 8. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini;  Titulli i librit: E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave. (Pjesa e Pergjitheshme); Viti i botimit: 2006.
 9. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini;  Titulli i librit: E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave. (Pjesa e Posaçme); Viti i botimit: 2006.
 10. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: Guide Administrative per Njesite e Qeverisjes Vendore. MANUAL;  Viti i botimit: 2006.
 11. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini;  Titulli i librit: Manual per te Drejten e Autorit;  Viti i botimit: 2007.
 12. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini;  Titulli i librit: E drejta e Autorit në Shqipëri;  Viti i botimit: 2009.
 13. Autori: Ma. Artan Hajdari; Punimi Ndërkombëtar : Litigation and Dispute Resolution, 3rd edition, në Global Legal Insights; Viti i botimit: 2010.
 14. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: Drejtesia Kushtetuese ne Zhvillim;  Viti i botimit: 2012.
 15. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: Gjykata Administrative dhe Kontrolli Ligjor mbi Administraten;  Viti i botimit: 2014.
 16. Autori: Ma. Artan Hajdari; Punimi Ndërkombëtar: Corporate Governance 2014, botimi në ICLG; Viti i botimit: 2014.
 17. Autori: Ma. Artan Hajdari; Titulli i librit: Të bëhesh avokat, Vademekum për Avokatët, bashkautor, Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini dheAv. Envi Hicka; Viti i botimit: 2014.
 18. Autori: Prof.Asoc.Dr. Mariana Semini; Titulli i librit: Konfliktet gjyqësore të punës nën këndvështrimin gjinor; Viti i botimit: 2015.
 19. Autori: Prof.Dr. Arta Mandro; Titulli i librit: Çështje familjare e martesore dhe barazia gjinore-Roli i gjykatës; Viti i botimit: 2015.
 20. Autori: Ma. Artan Hajdari; Punimi Ndërkombëtar : Litigation & Dispute Resolution, botimi katërt; Viti i botimit: 2015.
 21. Autori  Prof.Asoc.Dr. Sokol Sadushi;  Titulli i librit: E drejta administrative procedurale. Nje analize mbi Kodin e Procedurave Administrative;  Viti i botimit: 2017.
 Njoftime

Mbylle