Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

E-KOMENTARI

Komentari Elektronik është një nismë e konceptuar dhe zhvilluar nga projekti i financuar nga BE ‘Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri’ (EURALIUS). EURALIUS e mirëmbajti portalin e Komentarit Elektronik derisa ia dorëzoi Shkollës së Magjistraturës me datë 17/12/2019.
Komentuar nga ekspertët ligjorë më të mirë vendas, ky Komentar Elektronik ka për qëllim të ofrojë një platformë për të ndarë me juristë të tjerë, pedagogë, përfaqësues të institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, dijet dhe kuptimin e ligjeve të reformës në drejtësi dhe një bazë për bashkëpunim dhe kërkim për profesionistët ligjorë.
Komentari Elektronik po pasurohet me komentimin e neneve të ligjeve të ndryshme të përfshira në të. Aktualisht po punohet për komentimin e neneve të mëposhtme:
 
Ligji për Statusin:
Sokol Sadushi – Nenet 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.
Arta Vorpsi – Nenet 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Sokol Berberi – Nenet 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
Manjola Xhaxho – Nenet 2, 8, 101, 102, 103, 104, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175.
Aulona Hazbiu – 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
Edlira Osmani – Nenet 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
 
Kodi i Procedurës Penale
 
Ina Rama – Nenet 332-a, 332-b, 332-c, 332-ç, 332-d, 332-dh, 332-e, 400, 401, 402.
 
Albana Boksi – Nenet 406-d, 406-dh, 406-e, 406-ë, 423, 425, 427, 420-1, 430-1, 432.
 
Henrik Ligori – Nenet 130, 149, 151, 152, 193, 406-ç, 361, 361-a, 361-b, 362, 390.
 
Sokol Binaj – Nenet 141, 142, 143, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286.
 
Klodian Kurushi – Nenet 11, 12, 13, 14, 14/a, 34, 35, 36, 37, 294/a, 294/b, 294/c, 377.
 
Nurjeta Tafa – Nenet 49, 64, 150, 167, 171, 207, 245, 263, 265, 267, 471, 492, 495.
 
Erjon Bani – Nenet 178, 179, 191, 260, 329/c, 369, 387, 388, 491, 498, 512, 514, 516.
 
Arber Çela – Nenet 316, 317, 318, 319, 320, 324, 325, 326, 354, 451, 452, 453, 455.
 
Nene te Reja
 
Sokol Binaj – Nenet 191; 194; 221; 222; 226.
 
Sokol Ngresi – Nenet 199; 200; 201; 201/a; 201/b.
 
Sokol Pina – Nenet 15; 16; 17; 18; 19.
 
Laurent Fucia – Nenet 25; 450; 452; 456; 479.Njoftime

Mbylle