Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

CEO HELP

=> Të Drejtat e Njeriut dhe Procedura Penale:

 
Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut i është shtuar faqes së internetit HELP. Ju mund ta aksesoni duke klikuar në web site http://www.coehelp.org/, më pas  tek menuja "Choose outline" lart majtas në faqen e internetit duke përzgjedhur "Criminal Law".
 
Ky manual ka për qëllim të ndihmojë gjyqtarët, avokatët, dhe prokurorët që të marrin parasysh kriteret e shumta të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për procesin penal kur të interpretojnë dhe zbatojnë Kodin e Procedurës Penale dhe të krahasojnë legjislacionin.
 
Kjo arrihet nëpërmjet ekstrakteve nga vendime kyc të GJEDNJ-së dhe ish-Komisionit Europian të të Drejtave të Njeriut që trajton ankesat për shkeljet e të drejtave dhe lirive të Konventës gjatë hetimit, ndjekjes ligjore dhe gjykimit të veprave të pretenduara, si edhe gjatë apelimit dhe procedimeve të tjera të ndryshme të lidhur me procesin penal (vetëm në anglisht).  
 
 

=> Dy raste praktike janë shtuar në faqen e Internetit të HELP-http://www.coehelp.org/.

Rasti i parë praktik ka të bëjë me mbrojtjen ndaj dhunës në familje sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Mund ta aksesoni këtë rast duke klikuar tek menuja "Choose theme" në anën e majtë të faqes së internetit  dhe duke zgjedhur opsionin "Domestic Violence".

Rasti i dytë fokusohet tek mosdiskriminimi i çifteve të të njëjtit seks në procedimet për birësim. Mund ta aksesoni këtë rast duke klikuar menunë"Choose theme" në anën e majtë të faqes se internetit dhe duke zgjedhur opsionin " Discrimination/Equal Treatment ". 

Rastet studimore janë aktualisht të disponueshme në anglisht. Në të ardhmen do të shtohen dhe gjuhë të tjera!Njoftime

Mbylle