15 Dhjetor 2023 / Njoftim Mbi Shpalljen E Fituesit Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, njofton se për pozicionin:

    1. Specialist i protokoll-arshivës - Kategoria: IV-1

Kandidate fituese është:

1. Denisa Çaushi                     72 (shtatëdhjetë e dy) pikë