2/04/2024 - Njoftim për shpalljen e fituesit për lëvizje paralele Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 19, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

    1. Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues - Kategoria: IV-1

 

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Rudina Lila             76 pikë