21/02/2024 - SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për lëvizje paralele njofton se, për pozicionin: 

1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për publikimet dhe komunikimin

 

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Dea Klosi                73 pikë