NJOFTIM PER SHPALLJE VENDE VAKANTE

Këshilli Drejtues i Shkollës se Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë shpall vakand vendin e 2 (dy) pedagogëve të brendshëm pranë Shkollës së Magjistratures.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve fitues janë përcaktuar në nenin 264, të Ligjit nr. 115/2016 «Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë », si dhe në nenin 66 dhe Aneksin 11 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.

Në zbatim të nenit 265, të Ligjit nr. 115/2016 «Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë », Këshilli Drejtues i kërkon KLGJ-s dh KLP-s, kandidatë të komanduar për pedagog të brendshëm, nga rradhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, që kanë kaluar me sukses procesin e rivleresimit.

 

Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës