Digital Platforms

SMVSHM (Sistemi Menaxhimit të Veprimtarisë së Shkollës të Magjistraturës): http://smvshm.magjistratura.edu.al

eLearning: http://moodle.magjistratura.edu.al/

Komentari Elektronik: http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/

Baza e të dhënave: http://www.jurisdocsmagjistratura.edu.al/

Lojëra Interaktive: https://magjistratura.edu.al/sq/programe-and-formime/lojera-interaktive

Biblioteka Digjitale: https://biblioteka.magjistratura.edu.al/

Forumi i Shkollës së Magjistraturës: https://forum.magjistratura.edu.al/