Works of Pedagogues

Revista “Jeta Juridike”, viti 2010

 • Nr.1. Dr. Sokol Sadushi, “Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese”. 
 • Nr.3. Ma. Artan Hajdari, “Padia për kërkimin e trashëgimit”.

Revista “Jeta Juridike”, nr. 4, viti 2011

 •  Prof. dr. Mariana Tutulani Semini, “Shkaktimi i dëmit dhe praktika gjyqësore lidhur me të”.

Revista “Jeta Juridike”, viti 2012

 • Nr.1. Dr. Sokol Sadushi, “Parimet dhe standardet kushtetuese. Baza për orientimin e jurisprudencës së gjykatës kushtetuese”.
 • Nr.4. Prof. dr. Arta Mandro Balili, “Përcaktimi i atësisë së fëmijës në fokusin e jurisprudencës së gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut dhe të legjislacionit e praktikës gjyqësore vendase”.

Revista juridike “Avokatia”, nr. 1, viti 2012

 • Ma. Artan Hajdari “Veprimi juridik. Probleme të teorisë dhe praktikës gjyqësore”. (Botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë.)

Revista “Jeta Juridike”, nr. 4, viti 2013

 •  Prof. dr. Mariana Semini-Tutulani, “Pavlefshmëria e veprimeve juridike nën këndvështrimin e Kodit Civil, doktrinës dhe praktikës gjyqësore”.

Revista Juridike “Avokatia”, nr. 5, viti 2013

 • Ma. Artan Hajdari dhe prof. dr. Maksim R. Haxhia., “Refleksion editorial mbi përgjegjësinë profesionale dhe sociale të avokatit”. (Botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë.)

Revista “Jeta Juridike”, nr. 3, viti 2014

 • Arben Rakipi, “Paramendimi”.
 • Prof. dr. Arta Mandro, prof. dr. Hamdi Podvorica, “Pavlefshmëria e martesës”. (Vështrim krahasues i rregullimeve të Kodit të Familjes së Kosovës dhe Kodit të Familjes së Shqipërisë.)

Revista “Jeta Juridike”, nr. 1, viti 2017

 • Ma. Artan Hajdari,  “Natyra juridike e funksionit të brendshëm të shoqërive tregtare. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore”.

 

Botime

 1. Mandro, Arta. “E drejta romake”, 1998.
 2. Sadushi, Sokol. “E drejta administrative. Teoria e aktit administrativ”, 1999.
 3. Sadushi, Sokol. “E drejta administrative. Teoria e aktit administrativ”, 2000.
 4. Kore, Dashamir. “Disa trajtime teorike dhe praktike mbi procedurën civile”, 2001.
 5. Semini, Mariana. “E drejta civile”, 2003.
 6. Rakipi, Arben. “Korrupsioni dhe evazioni fiskal”, 2003.
 7. Sadushi, Sokol. “Kontrolli kushtetues”, 2004.
 8. Sadushi, Sokol. “E drejta administrative 2”, (botimi i tretë i ripunuar), 2005.
 9. Semini, Mariana. “E drejta e detyrimeve dhe e kontratave”, (pjesa e përgjithshme), 2006.
 10. Semini, Mariana. “E drejta e detyrimeve dhe e kontratave”, (pjesa e posaçme), 2006.
 11. Sadushi,  Sokol. “Guidë administrative për njësitë e qeverisjes vendore”, manual, 2006.
 12. Semini, Mariana “Manual për të drejtën e autorit”, 2007.
 13. Semini,  Mariana. “E drejta e autorit në Shqipëri”, 2009.
 14. Hajdari, Artan. “Punimi ndërkombëtar: Litigation and Dispute Resolution, 3rd edition, në Global Legal Insights”, 2010.
 15. Sadushi, Sokol. “Drejtësia kushtetuese në zhvillim”, 2012.
 16. Sadushi, Sokol. “Gjykata Administrative dhe kontrolli ligjor mbi administratën”, 2014.
 17.  Hajdari, Artan. “Punimi ndërkombëtar: Corporate Governance 2014”, botimi në ICLG, 2014.
 18. Hajdari, Artan., Semini, Mariana., Hicka, Envi. “Të bëhesh avokat, vademekum për avokatët”, 2014.
 19. Semini, Mariana. “Konfliktet gjyqësore të punës nën këndvështrimin gjinor”, 2015.
 20. Mandro, Arta. “Çështje familjare e martesore dhe barazia gjinore. Roli i gjykatës”, 2015.
 21. Hajdari, Artan. “Punimi ndërkombëtar: Litigation & Dispute Resolution”, botimi i katërt, 2015.
 22. Sadushi,  Sokol. “E drejta administrative procedurale. Një analizë mbi Kodin e Procedurave Administrative”, 2017.