Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Formimi fillestar

  Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës realizon:
   
  a)      procesin e rekrutimit dhe të programit të formimit fillestar tre vjeçar të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë;
  b)      procesin e rekrutimit të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, sipas së njëjtës procedurë që zhvillohet për rekrutimin e kandidatëve për magjistratë dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje dy vjeçare;
  c)      procesin e rekrutimit të kandidatëve për ndihmës ligjor dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje 9 mujore;
  d)     procesin e rekrutimit të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje tre mujore;
   
  Rregulla më të detajuara mbi realizimin e proceseve të rekrutimit dhe të programeve specifike të formimit fillestar të këtyre grupeve gjenden në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle