Projekte

Projekte të Shkollës së Magjistraturës me partnerë ndërkombëtarë

 

1. IPROCEEDS 2 – Ky është një projekt i Këshillit të Europës dhe ka në fokus forcimin e mëtejshëm të aftësive të autoriteteve për të kërkuar, evidentuar dhe konfiskuar të ardhurat nga krimi në internet, parandalimin e pastrimit të parave në internet dhe sigurimin e provave elektronike. Ky projekt administrohet financiarisht nga vetë partneri.

https://www.linkedin.com/posts/cybercrime-programme-office-of-the-council-of-europe-c-proc_iproceeds-targeting-crime-proceeds-on-the-activity-6638645058394476545-Si4P

https://vimeo.com/379273459

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/iproceeds

2. CEJ 4 – Ky është projekt i Këshillit të Europës mbi eficensën në drejtësi dhe administrohet financiarisht nga vetë partneri.

3. Banka Botërore në kuadër të bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës është pjesë e procesit të finalizimit të projektit "Rritja e kapaciteteve të sistemit gjyqësor në lidhje me raportimin financiar". Ku proces synon përmirësimin e aftësive të magjistratëve, në lidhje me raportimin financiar gjatë proceseve gjyqësore. Për më tepër, referohuni link-eve bashkëlidhur:

  1. https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/ToR_Accounting-and-Financial-Reporting-of-Albanian-Judiciary-FINAL.docx
  2. https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/REoI.docx