Këshilli Pedagogjik

Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës përbëhet nga:

1.  Drejtori;

2.  Pedagogët e brendshëm;

3.  Titullarët e lëndëve kryesore;

4.  Dy përfaqësues të Këshillit Drejtues;    

 si më poshtë:

NR.Emër  MbiemërPozicioni
1 Arben RAKIPIDrejtor i Shkollës së Magjistraturës, Përgjegjës i lëndës së të drejtës penale 
2 Dr. Sokol BERBERI

Përgjegjës i Programit të Formimit Fillestar /

Përgjegjës i lëndës së shkrimit dhe arsyetimit ligjor

3 Dashamir KOREPërgjegjës i lëndës së procedurës civile
4 Prof.asoc.dr. Sokol SADUSHIPërgjegjës i lëndës së të drejtës administrative  
5 Dr. Artan HAJDARIPërgjegjës i lëndës së të drejtës tregtare dhe kompanive 
6 Prof.dr. Mariana SEMINIPërgjegjëse e lëndës së të drejtës civile 
7 Prof.dr. Arta MANDROPërgjegjës i lëndës së të drejtës familjare
8 Vangjel KOSTAPedagog i brendshëm 
9 Dr. Henrik LIGORIPërgjegjës i lëndës së procedurës penale
10 Dr. Erjon MUHARREMAJPërgjegjës i lëndës së Bashkimit Europian
11 Arben ISARAJPërgjegjës i etikës profesionale
12 Dr. Amarildo LAÇIPedagog i brendshëm
13 Dr. Aida BushatiPedagoge e brendshme
14 Perikli ZAHARIAPërgjegjës i së Drejtës Kushtetuese dhe të Drejtat e Njeriut
15 Genti DokollariPërfaqësues i Këshillit Drejtues, Gjyqtar
16 Albert KuliçiPërfaqësues i Këshillit Drejtues, Prokuror