Komisioni Disiplinor

Komisioni Disiplinor kryesohet nga Drejtori i Shkollës dhe ka në përbërje:

  • një gjyqtar dhe një prokuror, të caktuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës, që nuk janë anëtarë të Këshillit Pedagogjik;
  • dy pedagogë efektivë të Shkollës, të caktuar nga Këshilli Pedagogjik;
  • dy prej kandidatëve për magjistratë, të zgjedhur çdo vit, me votim të fshehtë, nga Asambleja e Kandidatëve për Magjistratë.