Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

                                                                                                                       REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

                                                                                                      SHKOLLA E MAGJISTRATURËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Nr. Rendor [1]Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

Data e përgjigjes[4]Përgjigje[5]Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

1.28.01.2021Informacion lidhur me pezullimin e kritereve të pranimit në Shkollën e Magjistraturës03.02.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
2.17.03.2021Informacion lidhur me z.*.*19.03.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
3.16.04.2021Informacion lidhur me procedurat e provimit, si dhe informacion lidhur me znj.*.* dhe z.*.*23.04.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
4.19.04.2021Informacion lidhur me kriteret e pranimit në SHM27.04.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
5.24.05.2021Informacion lidhur me znj.*.**, nëse figuron në cilësinë e ekspertit/lehtësuesit pranë SHM09.06.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
6.01.06.2021Informacion për kopje elektronike të tezës së provimit për vitin akademik 2021-202217.06.2021PërgjigjeE refuzuarNuk ka
7.01.06.2021Informacion nëse znj.** bën pjesë në hartimin e tezave apo në komisionin e vlerësimit të kandidatëve për magjistratë07.06.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
8.05.07.2021Informacion lidhur me kriteret e pranimit në Shkollën e Magjistraturës08.07.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
9.08.07.2021Informacion lidhur me kriteret e pranimit në Shkollën e Magjistraturës21.07.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
10.08.10.2021Informacion lidhur me kriteret e pranimit në Shkollën e Magjistraturës14.10.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
11.17.10.2021Informacion lidhur me kriteret e pranimit në Shkollën e Magjistraturës03.11.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
12.18.10.2021Informacion lidhur me deklaratën e pastërtisë së figurës për zotin  **18.10.2021PërgjigjeE plotë/E deleguarNuk ka
13.26.10.2021Informacion lidhur me Z. ** 03.11.2021PërgjigjeE plotëNuk ka
14.08.11.2021Informacion lidhur me provimin e pranimit dhe revistën Jeta Juridike16.11.2021PërgjigjeE plotëNuk ka


 

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo 3 (tre) muaj.